Mỗi người dân sẽ có một mã định danh y tế

(PLVN) - Mỗi người dân sẽ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và tồn tại suốt đời

Mỗi người dân sẽ có một mã định danh y tế

Theo Quyết định số 2153/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế, mã số BHXH sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế.

Mã định danh y tế gồm 10 ký tự số là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT theo quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành và quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành BHXH

Theo Bộ y tế, mã số BHXH sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế để xác định danh tính một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mỗi người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và mỗi mã định danh y tế chỉ được cấp cho một người dân và tồn tại suốt đời.

Mã định danh y tế sẽ được các cơ sở y tế sử dụng để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác. Mã định danh y tế có những đặc tính cơ bản: sẵn sàng, nhận diện, liên thông, ánh xạ và xác thực.

Người dân sẽ được cấp mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe

.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm