Ngân hàng nhà nước hướng dẫn tái cấp vốn đối với khoản cho vay Vietnam Airlines

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 04/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng (TCTD) sau khi TCTD cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) vay do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ này. 

Ngân hàng nhà nước hướng dẫn tái cấp vốn đối với khoản cho vay Vietnam Airlines

Thông tư quy định số tiền tái cấp vốn tối đa đối với từng khoản cho vay VNA không vượt quá số tiền cho vay theo Giấy đề nghị vay tái cấp vốn của TCTD. Tổng số tiền tái cấp vốn đối với các TCTD tối đa là 4.000 tỷ đồng.

Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn. Lãi suất áp dụng đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được chuyển quá hạn.

NHNN tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với TCTD. Thời hạn tái cấp vốn tối đa bằng thời hạn cho vay của khoản cho vay VNA (không bao gồm thời hạn gia hạn) và không vượt quá 364 ngày. Thời hạn tái cấp vốn được tính từ ngày tiếp theo ngày NHNN giải ngân tái cấp vốn đối với TCTD và được áp dụng theo từng lần giải ngân.

Khoản tái cấp vốn được gia hạn tự động 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn còn lại; thời hạn gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn; tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn tối đa không quá 3 năm.

NHNN dừng giải ngân tái cấp vốn đối với các TCTD khi đã giải ngân hết 4.000 tỷ đồng nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2021.

Khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, TCTD phải trả hết số dư gốc khoản vay tái cấp vốn.

Trường hợp TCTD không trả nợ vay tái cấp vốn đúng hạn, NHNN chuyển số tiền nợ gốc vay tái cấp vốn không trả đúng hạn sang theo dõi quá hạn theo quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa NHNN với TCTD và các tổ chức khác.

Trường hợp TCTD không trả nợ đúng hạn, NHNN áp dụng lãi suất bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ. NHNN trích tài khoản tiền gửi của TCTD tại NHNN để thu hồi hết số tiền TCTD phải trả.

Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro, TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong thời hạn tối đa không quá 3 năm, bao gồm cả thời gian cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2024.

Trong thời hạn cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhưng không quá 3 năm kể từ ngày TCTD cho VNA vay, TCTD được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định và thực hiện trích lập dự phòng.

Trường hợp khoản nợ của VNA đến hạn trả nợ mà không được TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư này, TCTD thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đến ngày 31/12/2021, phải trích lập tối thiểu 30% số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung; đến thời điểm 31/12/2022 trích lập tối thiểu 60%, từ thời điểm 31/12/2023 trích lập 100% số tiền.

Trong thời gian còn dư nợ vay tái cấp vốn, hằng tháng, trong thời hạn 15 ngày đầu tháng, TCTD báo cáo NHNN về dư nợ gốc các khoản cho vay VNA còn dư nợ vay tái cấp vốn trong tháng trước có xác nhận của VNA.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm