Những hành vi bị nghiêm cấm hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là gì?

Theo đó, Nghị định 58/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/6/2021 quy định về điều kiện, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi nội dung và thu hồi Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng và quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định: Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là việc công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng sử dụng trên cơ sở các hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng theo quy định tại Nghị định này.

Cũng theo Nghị định, tổ chức tham gia của công ty thông tin tín dụng (tổ chức tham gia) là tổ chức tự nguyện cam kết cung cấp thông tin tín dụng cho công ty thông tin tín dụng, bao gồm: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản, mua hàng trả chậm, trả dần, cầm đồ có điều kiện về lãi suất, thời hạn, tiền thuê, biện pháp bảo đảm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là tổ chức tham gia khác).

Công ty thông tin tín dụng là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp để hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định tại Nghị định này. Khách hàng vay được hiểu là tổ chức, cá nhân được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng hoặc được tổ chức tham gia khác cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản, mua hàng trả chậm, trả dần, cầm đồ có điều kiện về lãi suất, thời hạn, tiền thuê, biện pháp bảo đảm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Những hành vi bị nghiêm cấm

Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng gồm: Thu thập, cung cấp trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước; Cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan;

Trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng sai đối tượng, sai mục đích, bất hợp pháp; Lợi dụng hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Cản trở hoạt động thu thập và sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Về điều kiện cấp GCN, Nghị định quy định công ty thông tin tín dụng phải có những điều kiện sau: Có hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu tối thiểu; Có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng; Có người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát đáp ứng yêu cầu; Có phương án kinh doanh đảm bảo không kinh doanh ngành nghề khác ngoài hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;

Có tối thiểu 15 tổ chức tham gia là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô). Các tổ chức tham gia không có cam kết cung cấp thông tin tín dụng với công ty thông tin tín dụng khác; Có văn bản thỏa thuận về cung cấp thông tin, sản phẩm thông tin tín dụng giữa công ty thông tin tín dụng với tổ chức tham gia.

Công ty thông tin tín dụng bị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thu hồi GCN trong các trường hợp sau: Gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp GCN trong hồ sơ đề nghị cấp GCN; Vi phạm nghiêm trọng một trong những hành vi bị cấm quy định tại Điều 6 Nghị định này;

Không đảm bảo duy trì các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định này sau khi thực hiện phương án khắc phục theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; Không khai trương hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp GCN; Công ty thông tin tín dụng thực hiện giải thể theo quy định của pháp luật; công ty thông tin tín dụng bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định này.

Đáng chú ý, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định thu hồi GCN của NHNN có hiệu lực thi hành, công ty thông tin tín dụng bị thu hồi GCN xây dựng phương án xử lý thông tin tín dụng đang lưu giữ tại công ty thông tin tín dụng.

Đối tượng áp dụng của Nghị định 58/2021/NĐ-CP gồm: Công ty thông tin tín dụng; Tổ chức tham gia; Khách hàng vay; Tổ chức và cá nhân khác liên quan. Hoạt động thông tin tín dụng của NHNN không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Nghị định 58/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm