Phổ biến, giáo dục pháp luật: Phát huy vai trò của Quân đội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, việc phê duyệt Đề án là sự cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định (QĐ) 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (CBND).

Đề án sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn cả nước. Việc thực hiện Đề án cũng nhằm phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho CBND.

Trong 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Đề án sẽ tập trung vào, có những nhiệm vụ, giải pháp đáng chú ý như:

Khảo sát nhu cầu PBGDPL của từng nhóm đối tượng, địa bàn: điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; ý thức chấp hành pháp luật; nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật của CBND để xác định phương hướng, nội dung, giải pháp và các hình thức, mô hình PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở;

Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác PBGDPL, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thuộc phạm vi của Đề án; nâng cao năng lực các tổ chức, đơn vị quân đội trong công tác PBGDPL bảo đảm các điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết cho các tổ chức, đơn vị cơ sở trong quân đội thực hiện công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở (giai đoạn 2021 - 2024 đạt 50%; giai đoạn 2025 - 2027 đạt 100%);

Tăng cường công tác phối hợp giữa đơn vị quân đội với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức trong triển khai các hoạt động PBGDPL cho các nhóm đối tượng của Đề án; lồng ghép việc thực hiện Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác có liên quan trong quá trình triển khai công tác PBGDPL cho đối tượng của Đề án.

Theo QĐ, mục tiêu cụ thể của Đề án là sẽ nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho CBND: 80% cán bộ, nhân dân nói chung; trong đó 60% CBND địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được PBGDPL, có hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật.

Theo đó, giai đoạn 2021 – 2024 phấn đấu đạt 40% trong đó 30% CBND địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Và giai đoạn 2025 – 2027 hoàn thành 100%.

Ngoài ra, Đề án cũng sẽ hướng tới việc nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ (cán bộ, chiến sĩ) trong quân đội: 100% cán bộ, chiến sĩ được PBGDPL; có hiểu biết và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật; có khả năng, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tỷ lệ vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội giảm theo từng năm. Cụ thể, giai đoạn 2021 – 2024 phấn đấu đạt 50%, giai đoạn 2025 – 2027 hoàn thành 100%.

Một mục tiêu nữa mà Đề án hướng tới là sẽ nâng cao năng lực PBGDPL cho người làm công tác PBGDPL. Trong đó, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các đơn vị quân đội: được bồi dưỡng lý luận chính trị, pháp luật, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở;

80% báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên của địa phương, nhất là địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Đề án theo giai đoạn và hằng năm; trong đó, xác định rõ những nhiệm vụ và cơ chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức và địa phương trong triển khai thực hiện Đề án; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị đóng quân ở địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham mưu, chủ trì triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, biên soạn và cung cấp các tài liệu pháp luật liên quan để thực hiện Đề án; chỉ đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức thực hiện Đề án.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm