Quy định nhiệm vụ, quyền hạn các Sở Giáo dục và Đào tạo

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT, hướng dẫn chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) như sau: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND cấp tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; phương án tích hợp nội dung về mạng lưới các cơ sở GD&ĐT vào quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch và các quy định có liên quan; kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông được phân công trên phạm vi địa bàn tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền.

Trình văn bản chấp thuận về việc thành lập, cho phép thành lập; sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học; trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu của trường cao đẳng sư phạm trên địa bàn; phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý phù hợp với thực tiễn của địa phương; phê duyệt Phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT theo quy định. 

Sở GD&ĐT phối hợp Sở Nội vụ tổng hợp số lượng người làm việc hàng năm của các cơ sở giáo dục công lập trong kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyển dụng hoặc phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của UBND cấp tỉnh đối với các cơ sở đại học; trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo phân cấp của Chính phủ.

Thông tư mới cũng quy định Sở GD&ĐT hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng GD&ĐT và người có chức danh theo dõi giáo dục thuộc UBND xã, phường, thị trấn; quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường, ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn; tham gia thẩm định thực tế đề án thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn.

Sở GD&ĐT địa phương còn có nhiệm vụ thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và đột xuất về thống kê, công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với UBND cấp tỉnh và Bộ GD&ĐT theo quy định.

Ngoài ra, Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT cũng quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng GD&ĐT cấp huyện. Theo đó, phòng giáo dục cấp huyện có nhiệm vụ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền.

Đồng thời quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn... 

Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 22/5/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/7/2020 và thay thế Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp huyện. Cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm