Rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLVN) -Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là tác động của dịch Covid -19 nhưng Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) các cấp đã kịp thời tư vấn điều chỉnh kế hoạch và tổ chức PBGDPL phù hợp, đáp ứng yêu cầu của công tác này trong tình hình mới.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tác động của đại dịch Covid-19 đã làm cho việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tổ chức các hoạt động tập huấn, hội nghị, hội thảo, các Đoàn kiểm tra của Hội đồng phải tạm hoãn hoặc không tổ chức, nhưng Hội đồng các cấp đã kịp thời chỉ đạo, chủ động rà soát, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, có giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong đó, điểm nổi bật là sự tư vấn chỉ đạo chuyển hướng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả để triển khai công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương, phát huy triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này thông qua việc sử dụng nhiều cách thức, ứng dụng mới mẻ, đột phá. Các cơ quan báo chí tham gia tích cực, chủ động hơn trong việc tăng cường số lượng, chất lượng chuyên mục, tin bài PBGDPL trên báo chí. Nội dung PBGDPL tập trung phục vụ các nhiệm vụ chính trị chung của đất nước, của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; triển khai các Luật, pháp lệnh, văn bản, chính sách mới.

Tuy nhiên, theo Hội đồng phối hợp PBGDPL TW thì 6 tháng đầu năm hoạt động còn 1 số hạn chế như việc tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch PBGDPL, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng ở một số cơ quan, địa phương cấp cơ sở còn chậm hoặc thiếu hướng dẫn, chỉ đạo; Công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng còn hạn chế; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL nói chung, về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 nói riêng tuy đã được chú trọng nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật đa dạng và ngày càng cao của người dân; Kinh phí hoạt động của Hội đồng các cấp còn hạn chế..

Thời gian tới, Hội đồng phối hợp PBGDPL TW đề nghị từng thành viên của Hội đồng, Ban Thư ký Hội đồng tăng cường trách nhiệm được phân công trong Kế hoạch năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng; chủ động đề xuất giải pháp đổi mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, hoạt động của Hội đồng.

Đề cao trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng trong việc tham mưu, đề xuất nội dung các phiên họp Hội đồng, Ban Thư ký cũng như đánh giá về mức độ tham gia và hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng, Ban Thư ký của Hội đồng; kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Qua đó, đề xuất khen thưởng, tôn vinh các thành viên tham gia tích cực; nhắc nhở những thành viên tham gia chưa tích cực.

Cùng đó, rà soát, củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng, thành viên Ban Thư ký Hội đồng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Bố trí kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL nói chung, hoạt động của Hội đồng nói riêng theo kế hoạch đề ra; tiếp tục thu hút sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động PBGDPL theo chủ trương xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm