Thi hành hiệu quả các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng

(PLVN) -Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Việc ban hành kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng thi hành liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng; tập trung chỉ đạo, phối hợp thi hành hiệu quả các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng đạt tỷ lệ cao hơn năm 2019 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành án. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng ( Nghị quyết số 42), phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổ xử lý nợ xấu nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống từ Tổng cục đến các Cục và Chi cục Thi hành án dân sự; Nâng cao hơn nữa hiệu quả mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội sở của các tổ chức tín dụng, các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác; phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và tính chủ động của các thành viên Tổ xử lý nợ xấu.

Theo kế hoạch, Tổ công tác sẽ tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục Chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục THADS, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Lãnh đạo Chính phủ liên quan đến công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để có biện pháp thi hành dứt điểm các vụ việc tồn đọng hoặc các vụ việc có điều kiện thi hành, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án.

Tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ bảo đảm kịp thời, đúng quy định đối với đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ, các báo cáo khó khăn, vướng mắc của các cơ quan THADS liên quan đến tín dụng, ngân hàng; phấn đấu giải quyết đảm bảo chất lượng đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số vụ việc đề nghị hướng dẫn trong năm 2020; Tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản trả lời đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định đối với các phản ánh, đề nghị của các cơ quan chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng. 

Trong công tác kiểm tra, phúc tra án tín dụng, ngân hàng, sẽ tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan THADS có lượng việc và tiền thi hành án tín dụng, ngân hàng cao nhưng kết quả giải quyết năm 2019 đạt thấp hoặc các vụ việc thi hành có giá trị lớn, phát sinh khó khăn, vướng mắc; tham mưu thực hiện phúc tra kết quả kiểm tra các vụ việc THADS liên quan đến tín dụng, ngân hàng năm 2019.

Trong công tác phối hợp: Là đầu mối tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ Tư pháp trong công tác phối hợp với các đơn vị chuyên môn của các bộ, ngành có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THADS; Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  để tiếp tục triển khai việc thực hiện có hiệu quả Quy chế số 01, Nghị quyết số 42; phối hợp tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền về các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thi hành án tín dụng, ngân hàng; phối hợp trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan THADS, các tổ chức tín dụng thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng.

Phối hợp với Hội sở của tổ chức tín dụng trong công tác tổng hợp, đề xuất kiểm tra công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng; phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án và đặc biệt là phối hợp trong công tác chỉ đạo các cơ quan THADS và các tổ chức tín dụng trong công tác THADS đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Phối hợp với các tổ chức tín dụng trong công tác bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nhiệm vụ THADS và kỹ năng phối hợp cho các cán bộ tín dụng. Phối hợp trong công tác tổng hợp các quy định pháp luật hiện hành phát sinh khó khăn, vướng mắc để có cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế.

Kế hoạch cũng nê rõ trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm