Thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Hải Dương mới ban hành công văn yêu cầu các sở, các địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số.

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số theo Công văn nêu trên.

Trước đó, ngày 11/6/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số.

Việc thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định về phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" và về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.

Ngành Giáo dục được giao nhiệm vụ triển khai thí điểm Học bạ số. Bộ GDĐT đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai thí điểm Học bạ số cấp tiểu học và nhiều văn bản quy định về thẩm quyền trách nhiệm, mô hình quản lý, đặc tả kỹ thuật về Học bạ số để chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

Đọc thêm