TP Hồ Chí Minh chuẩn bị tốt cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XII

(PLVN) - Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI (mở rộng) được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 14/6, trong đó nhấn mạnh về những thành tựu kinh tế, xã hội và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII...
Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (mở rộng) được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 14/6.
Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (mở rộng) được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 14/6.

Theo thông báo, tại Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Khóa XI, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá: Trong điều kiện khó khăn chung, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến rất tích cực. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố tăng trưởng khá; các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ trọng yếu tiếp tục đà phục hồi; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc và thu được nhiều kết quả; thu ngân sách tăng khá và tiếp tục duy trì ổn định. Nhiều công trình, dự án được khởi công xây dựng và hoàn thành; nhiều vướng mắc, tồn đọng được tháo gỡ, giải quyết…

Theo ông Nên, Thành ủy cũng đã tiếp tục đẩy mạnh và triển khai đồng bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn, trước hết là quán triệt thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Trung ương; xây dựng và bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định có liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nâng cao trách nhiệm. Cùng với đó là siết chặt chủ trương, kỷ luật hành chính để mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cam kết làm đúng, làm tốt nhiệm vụ được giao trên từng cương vị.

Kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến rất tích cực trong thời gian vừa qua.

Kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến rất tích cực trong thời gian vừa qua.

Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Khóa XI (mở rộng) đã thảo luận và cho ý kiến đối với 09 nội dung như: Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2024… Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI (mở rộng), với tỷ lệ nhất trí cao.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên chỉ đạo, TP Hồ Chí Minh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tiếp tục hoàn thiện các nền tảng dùng chung và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đi đôi với cải cách công vụ nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh hiện đại, minh bạch, thông suốt phục vụ người dân và doanh nghiệp; Thúc đẩy nâng cao hiệu quả, hiện thực hóa các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế thực chất, chủ động liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, tranh thủ các cơ hội từ các hiệp định thương mại thế hệ mới, củng cố các mối quan hệ truyền thống, mở rộng hợp tác với các thành phố trên thế giới, góp phần thu hút thêm nguồn lực.

Đồng thời, TP Hồ Chí Minh cần rút kinh nghiệm việc tổ chức các sự kiện văn hoá, nghệ thuật quy mô lớn của thành phố, vừa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, vừa thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, công nghệ, vừa phù hợp đặc điểm, bối cảnh, tình hình. Phát huy kết quả chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch…

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận, TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai quán triệt nghiêm túc, kịp thời, cụ thể hóa đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng tiếp tục phát huy sâu sắc tinh thần này, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố; Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; sớm khắc phục hiệu quả những sai phạm đã được kết luận của cấp thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chỉ đạo: TP Hồ Chí Minh cần chú trọng phát huy kết quả chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chỉ đạo: TP Hồ Chí Minh cần chú trọng phát huy kết quả chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch…

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, từ nay đến đại hội các cấp là khoảng thời gian vừa đủ để làm những công việc đúng theo quy định. TP phải có kế hoạch, chương trình, lịch phân công cụ thể để thực hiện đảm bảo các yêu cầu đặt ra.

Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm đại hội, thể hiện được ý chí và sức vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước, thành phố ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước, thành phố.

Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, cần phải căn cứ vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết của Trung ương, tổng kết 40 năm đổi mới, 15 năm thực hiện Điều lệ và Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011); đồng thời bám sát vào Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố và thực tiễn của thành phố để đánh giá một cách khách quan, khoa học toàn diện các vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh; phân tích sâu sắc các nguyên nhân; dự báo có cơ sở khoa học tình hình đất nước, Thành phố, khu vực và thế giới, để từ đó xác định đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới.

Cuối cùng, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024 - 2025 với kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố.

Đọc thêm