Triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương

(PLVN) -  Sáng 28/2, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban soạn thảo xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm và chính sách tiền lương mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Nguồn ảnh: Quochoi.vn)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Nguồn ảnh: Quochoi.vn)

Làm rõ những thuận lợi, khó khăn

Tại cuộc họp, báo cáo về kết quả triển khai xây dựng Đề án tiền lương và một số nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban soạn thảo cho biết, về tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội (QH), Viện Nghiên cứu lập pháp thực hiện theo quy định chung của Chính phủ.

Về tiền lương của đại biểu QH hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ QH (UBTV); ngành Tòa án, Kiểm sát, Kiểm toán, Ban Công tác đại biểu đang tiếp tục triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Ban Công tác đại biểu sẽ trao đổi, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), Kiểm toán Nhà nước (KTNN) để dự kiến phù hợp với vị trí việc làm (VTVL) từng cơ quan khi được phê duyệt.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện, Trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết, về VTVL đối với đại biểu QH hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc quyền quản lý của UBTVQH, Ban Công tác đại biểu đã gửi xin ý kiến Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các cơ quan thuộc UBTVQH, Văn phòng QH; tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ trình UBTVQH phê duyệt danh mục VTVL và bản mô tả đối với từng VTVL tại phiên họp tháng 3/2024 của UBTVQH.

Đối với 5 cơ quan là Văn phòng QH, Viện Nghiên cứu lập pháp, TANDTC, VKSNDTC, KTNN, các cơ quan này đã trình UBTVQH đề án VTVL. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Tài chính - Ngân sách và Ban Công tác đại biểu sẽ phối hợp cho ý kiến; UBTVQH thông qua đề án VTVL của các cơ quan và giao các cơ quan phê duyệt danh mục VTVL và bản mô tả đối với từng VTVL ở cơ quan mình.

Về đề án tiền lương, Ban soạn thảo chủ trì, phối hợp với TANDTC, VKSNDTC, KTNN xây dựng dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của QH, cơ quan thuộc UBTVQH, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; các ngành Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán. Ban soạn thảo cũng chủ trì xây dựng Nghị quyết của UBTVQH về chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu QH.

Tại cuộc làm việc, các thành viên Ban soạn thảo đã thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả công việc, theo đúng quy định.

Bảo đảm khoa học, hợp lý, đồng bộ, khẩn trương

Phát biểu chỉ đạo và kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, không thể trì hoãn, đòi hỏi nghiêm ngặt về tính khoa học, hợp lý, đồng bộ, khẩn trương.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm mô tả cụ thể, chi tiết bản mô tả công việc và khung năng lực theo nghị quyết của Trung ương và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị Ban Công tác đại biểu khẩn trương hoàn thiện, gửi xin ý kiến các cơ quan của QH, cơ quan thuộc UBTVQH, Văn phòng QH về danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực đối với đại biểu QH hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc quyền quản lý của UBTVQH. Ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ mục tiêu quyết tâm hoàn thành xong công việc này trước ngày 5/3.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị Văn phòng QH, Viện Nghiên cứu lập pháp khẩn trương hoàn thiện danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực, gửi Ban Công tác đại biểu trước ngày 5/3. TANDTC, VKSNDTC, KTNN chủ động hoàn thiện danh mục VTVL và bản mô tả công việc và khung năng lực của cơ quan mình gửi Thường trực Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Tài chính - Ngân sách thẩm định trước ngày 5/3. Phó Chủ tịch Thường trực QH giao Ban Công tác đại biểu làm đầu mối tổng hợp các cơ quan và trình UBTVQH tại phiên họp tháng 3/2024 để xem xét thông qua Nghị quyết.

Về chế độ tiền lương mới, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ban Công tác đại biểu chủ động, phối hợp với các cơ quan TANDTC, VKSNDTC, KTNN để dự kiến phù hợp với VTVL từng cơ quan khi được phê duyệt. Phó Chủ tịch Thường trực QH lưu ý Ban soạn thảo cần bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được phân công. Ngay sau phiên họp, Ban Công tác đại biểu cần hoàn thiện các văn bản và kế hoạch chi tiết theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Đọc thêm