Từ 2025: Bắt buộc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

(PLVN) -Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Theo đó, từ năm 2025, sẽ áp dụng bắt buộc chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đối với một số đối tượng…

Từ 2025: Bắt buộc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Theo đó, việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) tại Việt Nam được đề cập tại Đề án bao gồm phương án công bố, áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) và phương án xây dựng, ban hành và áp dụng chuẩn mực BCTC Việt Nam (VFRS), cụ thể: 

Phương án công bố, áp dụng IFRS được chia thành 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn chuẩn bị từ năm 2020 đến năm 2021; Giai đoạn 1, từ năm 2022 đến năm 2025, giai đoạn này được áp dụng tự nguyện; Giai đoạn 2, từ sau năm 2025 áp dụng bắt buộc với một số đối tượng. 

Việc áp dụng IFRS yêu cầu các DN áp dụng IFRS phải trình bày, thuyết minh chi tiết trong BCTC đối với các nội dung khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế (nếu có) đồng thời thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; Áp dụng tất cả các IFRS đã có hiệu lực theo quy định của Ủy ban Chuẩn mực BCTC quốc tế (IASB) tại cùng một thời điểm. Khi IASB có sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các IFRS thì cần phải kịp thời công bố bản dịch để thống nhất triển khai cho các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng; Áp dụng IFRS theo nguyên tắc nhất quán trong cả năm tài chính. 

 Về cách thức áp dụng IFRS, Bộ Tài chính ban hành các tiêu chí, hướng dẫn để đánh giá các thông tin tài chính của DN, đảm bảo tính so sánh giữa DN áp dụng IFRS và DN không áp dụng IFRS đồng thời công bố danh sách DN tự nguyện hoặc bắt buộc áp dụng IFRS lập BCTC hợp nhất hoặc BCTC riêng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. 

Phương án xây dựng, ban hành và áp dụng chuẩn mực BCTC Việt Nam (VFRS) được chia thành 2 giai đoạn gồm: Giai đoạn chuẩn bị từ năm 2020 đến năm 2024; Giai đoạn triển khai áp dụng VFRS từ năm 2025. 

Theo Đề án, việc nghiên cứu, xây dựng VFRS được thực hiện dựa trên IFRS theo nguyên tắc tiếp thu tối đa thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam, nhu cầu của DN, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán riêng cho các DN siêu nhỏ không có nhu cầu và điều kiện áp dụng IFRS và VFRS.

Đối tượng áp dụng:

- Các DN bao gồm: các DN có nhu cầu, đủ khả năng và nguồn lực áp dụng IFRS, được xác định theo từng giai đoạn phù hợp với lộ trình được công bố; và các DN khác thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam áp dụng VFRS. 

- Các DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ không có nhu cầu và điều kiện áp dụng IFRS hoặc VFRS không thuộc đối tượng áp dụng của Đề án.

- Các cơ sở đào tạo, hội nghề nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ bao gồm: các đơn vị có các hoạt động phối hợp nghiên cứu, đào tạo, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ triển khai áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế và chuẩn mực BCTC Việt Nam.

- Cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm: Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan trong hoạt động xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng IFRS; nghiên cứu, xây dựng, ban hành, đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện VFRS.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm