#UBND tỉnh Ninh Bình bàn các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh 6 tháng cuối năm 2022