Xử lý nội dung tố cáo cơ quan báo chí chuyển đến thế nào?

(PLO) - Đây là một trong những nội dung được quan tâm tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo mà Thanh tra Chính phủ đang xây dựng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thanh tra Chính phủ nhận định, thực tế những năm qua, tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhiều vụ việc, thông tin có nội dung tố cáo và tố cáo đã được các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến.

Nhằm xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp nhận các thông tin tố cáo từ các nguồn này, Luật tố cáo năm 2018 đã quy định về vấn đề tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo và tiếp nhận, xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến (Điều 25, Điều 26). 

Bên cạnh các chương, điều, khoản, điểm Luật giao Chính phủ quy định chi tiết, có nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra cần quy định chi tiết và quy định các biện pháp tổ chức thực hiện để Luật tố cáo đi vào cuộc sống, có tính khả thi, được thực hiện một cách thống nhất trong phạm vi cả nước, trong đó có nội dung về xử lý thông tin có nội dung tố cáo và tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến.

Trong quá trình xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo, để cụ thể hóa hơn vấn đề này, Điều 21 dự thảo Nghị định quy định: Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 25 của Luật Tố cáo hoặc tố cáo không đủ điều kiện thụ lý do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 của Luật tố cáo thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận phải tiến hành phân loại, đánh giá tính chất, mức độ vụ việc.

Nếu thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình thì cơ quan tiếp nhận quyết định việc thanh tra, kiểm tra. Nếu thấy không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình thì cơ quan tiếp nhận phải chuyển thông tin đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thanh tra, kiểm tra.

Trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm tra và việc công khai kết quả thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và pháp luật có liên quan. 

Ngoài ra, để công khai, minh bạch trong giải quyết tố cáo, đảm bảo quyền được biết kết quả giải quyết của các cơ quan nhà nước, dự thảo Nghị định quy định: cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhận được thông tin có trách nhiệm thông báo kết quả xử lý tố cáo cho cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển thông tin đến biết kết quả xử lý tố cáo. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
UBTVQH: Xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới

UBTVQH: Xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới

- Tại Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. -

Đọc thêm