Bắc Ninh: Hiệu quả từ việc giao quyền quyết định chủ trương đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc HĐND tỉnh Bắc Ninh ủy quyền cho UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C giúp giảm, chủ động được thời gian, thủ tục hành chính trong việc trình phê duyệt chủ trương đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tăng hiệu quả đầu tư nhóm C.
Việc ủy quyền cho UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C giúp giảm, chủ động được thời gian, thủ tục hành chính trong việc trình phê duyệt chủ trương đầu tư. (Ảnh: PV)
Việc ủy quyền cho UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C giúp giảm, chủ động được thời gian, thủ tục hành chính trong việc trình phê duyệt chủ trương đầu tư. (Ảnh: PV)

Tăng hiệu quả đầu tư

Ngày 20/6/2020, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND, giao UBND Bắc Ninh quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án đầu tư công nhóm C được phân loại theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Sau hơn 3 năm triển khai, mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND, trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhóm C do UBND tỉnh được uỷ quyền quyết định đầu tư.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, về kết quả thực hiện, tổng số dự án nhóm C do UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư mới trong thời gian 2021 - 2023 là 17 dự án với tổng mức đầu tư 526,872 tỷ đồng; trong đó 02 dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán, 06 dự án chưa phê duyệt quyết toán, đang triển khai 07 dự án, 02 dự án khởi công mới trong năm 2024.

Tổng số dự án nhóm C do UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án chuyển tiếp từ kỳ trước (2016 - 2020) là 31 dự án với tổng mức đầu tư gần 1,140 nghìn tỷ; trong đó có 05 dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán, 16 dự án đã hoàn chưa phê duyệt quyết toán, 06 dự án vốn ngân sách địa phương đã hết thời gian thực hiện, nhưng chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và chậm tiến độ.

Báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, về cơ bản, thủ tục hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới trong kỳ từ 2021 - 2023 (17 dự án), phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C kỳ trước (2016 - 2020) chuyển sang (31 dự án) phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình thực hiện các dự án nhóm C, UBND tỉnh Bắc Ninh nhận thấy những thuận lợi, như việc HĐND tỉnh ủy quyền cho UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C giúp giảm, chủ động được thời gian (không phải chờ đến kỳ họp HĐND tỉnh), thủ tục hành chính trong việc trình phê duyệt chủ trương đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tăng hiệu quả đầu tư nhóm C.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Để đẩy nhanh tiến độ của các dự án nhóm C do UBND tỉnh Bắc Ninh được uỷ quyền quyết định đầu tư, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các sở, đơn vị, địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Cụ thể, tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, làm tốt hơn công tác vận động Nhân dân để đồng thuận triển khai các dự án trên địa bàn, tạo mặt bằng sạch để sớm triển khai thực hiện.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án hoàn thành nhưng chưa được quyết toán phối hợp, đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đưa vào sử dụng và trình duyệt quyết toán công trình, dự án theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát cân đối tăng nguồn thu, tiết kiệm chi bổ sung vốn cho dự án có nhu cầu thanh toán khối lượng hoàn thành theo tiến độ thực hiện hợp đồng trên cơ sở đề xuất và cam kết của chủ đầu tư giải ngân 100% vốn bố trí cho dự án trong năm 2024.

Đối với một số dự án chưa được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

Trước đó, tại Tờ trình về việc giao quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo quy định của Luật Đầu tư công, tất cả các dự án nhóm A, B, C do tỉnh quản lý thì HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Tuy vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư tương đối phức tạp, mất nhiều thời gian, nhiều thủ tục hành chính trong khi số lượng dự án nhóm C nhiều, thời gian thực hiện dự án ngắn hơn dự án nhóm A, B.

Trong khi đó, những năm qua, Bắc Ninh đã đạt được những kết quả cao ở nhiều lĩnh vực như thu hút đầu tư, tăng ngân sách; cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, hoàn thiện, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, y tế, văn hoá, giáo dục được dự báo còn tiếp tục tăng...

Trên cơ sở đó, để có cơ sở triển khai việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án, đồng thời thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư công nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, UBND tỉnh Bắc Ninh đã trình và được HĐND tỉnh giao quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án đầu tư công nhóm C.

Đọc thêm