Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp

(PLVN) -Đảng ủy Bộ Tư pháp vừa có quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đảng - Đoàn thể. 

Theo đó, Văn phòng Đảng - Đoàn thể thuộc Bộ Tư pháp là đơn vị tương đương cấp Vụ thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp và các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ theo Quy định số 215-QĐ/TW ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Điều lệ Đảng, Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Văn phòng Đảng - Đoàn thể không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản riêng. Văn phòng Đảng – Đoàn thể có 10 nhóm nhiệm vụ quyền hạn. Về cơ cấu tổ chức, Văn phòng Đảng - Đoàn thể có Chánh Văn phòng, không quá 2  Phó Chánh Văn phòng và một số công chức chuyên trách công tác đảng, đoàn thể. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức và thực hiện chế độ, chính sách sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực Đảng ủy Bộ.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể là đầu mối sinh hoạt hành chính của cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể của Bộ Tư pháp do Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ phụ trách. Biên chế của Văn phòng Đảng - Đoàn thể thuộc biên chế hành chính của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định phân bổ theo đề nghị của Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm và mối quan hệ công tác, trách nhiệm thi hành. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm