Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Mô: Tự Chủ trong Xây dựng Cộng Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Mô (Ban QLDA), là đơn vị sự nghiệp được giao quản lý các dự án đầu tư của huyện, do UBND huyện Yên Mô quyết định thành lập.

Là một đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Mô được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự theo quy định pháp luật và thực hiện quy chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Mô là đơn vị tham mưu cho UBND huyện Yên Mô trong việc tổ chức và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, đảm nhận vai trò chủ đầu tư cho các dự án được giao quản lý, từ việc sử dụng vốn đầu tư đến thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật về xây dựng và đầu tư công.

Trong phạm vi quản lý dự án, Ban QLDA được Ủy ban Nhân dân huyện ủy quyền để thực hiện các nhiệm vụ như lập kế hoạch dự án, chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng, bàn giao công trình vào sử dụng. Các công việc từ việc lập kế hoạch, tổ chức đấu thầu và giải ngân nguồn vốn đều được Ban QLDA thực hiện theo luật định.

Ngoài ra, Ban QLDA còn có nhiệm vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng cho các cơ quan, đơn vị khác không có đủ điều kiện quản lý dự án.

Đọc thêm