Bộ Tư pháp giao 23 nhiệm vụ cho Vụ Tổ chức cán bộ

(PLO) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định số 152/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ, thay thế cho Quyết định số 3069/QĐ-BTP ngày 17/11/2014. 

Theo đó, Vụ có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là cán bộ), đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của Bộ, ngành Tư pháp theo quy định của pháp luật. Vụ có 23 nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về tổ chức bộ máy, về vị trí việc làm, về quản lý biên chế... và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. 

Cũng theo Quyết định 152, trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Vụ với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác được thực hiện theo Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp, các quy chế quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định này, nếu phát sinh những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị khác thuộc Bộ thì Vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị đó để giải quyết. Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Vụ với các đơn vị khác thuộc Bộ thì Vụ trưởng có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách theo quy định. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm