Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Sử dụng kinh phí nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư quy định nội dung và mức chỉ thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công hiệp lần thứ tư" được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ được giao của Chương trình.

Nguồn kinh phí triển khai Chương trình được lấy từ nguồn ngân sách trung ương bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ LĐTB&XH để thực hiện các nhiệm vụ được giao; Nguồn thu sự nghiệp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tham gia đảo tạo của Chương trình;

Nguồn kinh phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp (DN). Các cơ sở, DN được áp dụng nội dung, mức chi quy định tại Thông tư này và tự đảm bảo kinh phí để thực hiện các hoạt động của Chương trình; Kinh phí lấy từ các quỹ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Kinh phi lồng ghép từ các chương trình, dự án khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các dự án hợp tác quốc tế, nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và nguồn vốn hợp pháp khác.

Nội dung và mức chi để thực hiện Chương trình gồm: Chi khảo sát đánh giá thực trạng kỹ năng của người lao động tại các DN để xác định nhu cầu đào tạo, đào tạo lại và mô hình đào tạo phù hợp theo các lĩnh vực, ngành, nghề chịu tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN) triển khai trong Chương trình; khảo sát, đánh giá năng lực, điều kiện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và DN tham gia đào tạo, đào tạo lại trong Chương trình. Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia;

Đối với chi nghiên cứu để vận dụng kinh nghiệm quốc tế về đào tạo các ngành, nghề đào tạo mới, kỹ năng nghề mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN triển khai trong Chương trình. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC BKHCN ngày 22/04/2015 của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN- BTC ngày 30/12/2015 của Bộ KH&CN, Bộ Tài chính quy định khoản chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN;

Chi thực hiện chuyển đổi số (số hóa), xây dựng thư viện điện tử, hệ thống đào tạo trực tuyến tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo trong Chương trình. Nội dung và mức chi được đề xuất thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 23 Thông tư số 15/2022/TT-BTC;

Chi đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thuộc Chương trình: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đặt hàng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp có đủ điều kiện để tham gia đào tạo, đào tạo lại của Chương trình theo quy định của pháp luật về đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

Thông tư cũng đề xuất chi xây dựng chuẩn đầu ra ngành, nghề đào tạo mới và chính sửa, bổ sung chuẩn đầu ra một số ngành, nghề cần bổ sung kiến thức, kỹ năng mới; Chi xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo đối với ngành, nghề đào tạo mới và chỉnh sửa, bổ sung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo đối với ngành, nghề đào tạo bổ sung kỹ năng mới. Chi nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người dạy trong doanh nghiệp;

Đối với chi xây dựng, vận hành cổng thông tin điện tử để quản lý, kết nối các thành phần tham gia Chương trình, phục vụ việc triển khai và quản lý, theo dõi Chương trình hiệu quả. Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn NSNN; Thông tư số 03/2020/TT-BTTT ngày 24/02/2020 của Bộ TT&TT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phi thường xuyên thuộc nguồn vốn NSNN; Thông tư số 04/2020/TT-BTTT ngày 24/02/2020 của Bộ TT&TT quy định về lập và quản lý chi phi dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, Thông tư số 12/2020 TT-BTTT ngày 29/5/2020 của Bộ TT&TT hướng dẫn xác định chi phi thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn NSNN theo phương pháp tính chi phí; quy định của pháp luật về đấu thầu và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Chi đánh giá, tổng kết Chương trình. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm