Chi bộ Cục Bồi thường Nhà nước: Nêu cao trách nhiệm phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ

(PLVN) - Chi ủy sẽ tăng cường phối hợp với Thủ trưởng đơn vị để xác định định hướng, chiến lược lâu dài trong công tác bồi thường nhà nước (BTNN), nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật về BTNN cho các cán bộ, công chức và người dân… là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Chi bộ Cục BTNN đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi ủy Cục Bồi thường Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi ủy Cục Bồi thường Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện nay, Chi bộ Cục BTNN có 19 đảng viên, trong đó có 17 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động về công tác tổ chức cán bộ cũng như bổ sung nhiệm vụ mới theo quy định pháp luật, Chi bộ Cục BTNN đã phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc. 

Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác.

Chi bộ đã cùng với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, trọng tâm là xây dựng thể chế, chính sách về BTNN, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công. Chi bộ đã tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Hàng năm, Chi bộ đều được đánh giá là Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Năm 2019 Chi bộ được xếp loại Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đảng viên đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy Bộ tặng Giấy khen.

Trong nhiệm kỳ tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chi bộ là tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Chi ủy phối hợp với Thủ trưởng đơn vị thực hiện phân công, giao nhiệm vụ, lãnh đạo đảng viên, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hàng năm, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác của bộ, ngành nói chung và công tác BTNN nói riêng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm