Chủ doanh nghiệp tư nhân muốn vào Đảng cần điều kiện gì?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân (DNTN) phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững theo quy định của pháp luật. Đồng thời khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành số Văn bản số 08-HD/BTCTW hướng dẫn một số nội dung về kết nạp chủ DNTN vào Đảng.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển

Việc ban hành hướng dẫn này, theo Ban Tổ chức Trung ương là căn cứ theo Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; căn cứ ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giao Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn kết nạp chủ DNTN vào Đảng.

Bên cạnh đó, việc ban hành hướng dân còn nhằm mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với DNTN, tạo điều kiện thuận lợi để DNTN phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững theo quy định của pháp luật;

Thực hiện chủ trương kết nạp chủ DNTN vào Đảng cũng là nhằm xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong DNTN. Coi trọng chất lượng, bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản có liên quan của Đảng.

Theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, chủ DNTN thuộc các đối tượng sau sẽ được xem xét kết nạp vào Đảng: cá nhân sở hữu toàn bộ hoặc sở hữu phần vốn, tài sản chi phối, đồng thời giữ một trong các chức danh là giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hợp danh trong các doanh nghiệp: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần (không phân biệt quy mô doanh nghiệp).

Cần đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn gì?

Về tiêu chuẩn, điều kiện để kết nạp chủ DNTN vào Đảng, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương quy định: chủ DNTN được xem xét kết nạp vào Đảng phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các văn bản có liên quan của Đảng và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Đối với cá nhân chủ doanh nghiệp: có nguyện vọng và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; là người có uy tín trong doanh nghiệp (DN) và tại nơi cư trú; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của mỗi tổ chức; quan tâm chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đối với doanh nghiệp: thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội.

Về mặt thủ tục, thẩm quyền, Hướng dẫn mới của Ban Tổ chức Trung ương quy định: thủ tục kết nạp và kết nạp lại vào Đảng đối với chủ DNTN được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành của Trung ương. Trên cơ sở đề nghị của cấp ủy cơ sở (nơi DN có trụ sở chính), ban thường vụ huyện ủy và tương đương có thẩm quyền xem xét, quyết định kết nạp chủ DNTN vào Đảng. Đối với DN có tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ khối trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, ban thường vụ đảng ủy khối có thẩm quyền xem xét, quyết định kết nạp chủ DNTN vào Đảng.

Trong hướng dẫn mới ban hành, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Hướng dẫn đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc nhằm thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, mục đích, yêu cầu của việc kết nạp chủ DNTN vào Đảng; cụ thể hóa Hướng dẫn này phù hợp với thực tiễn của địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả. Định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tổ chức Trung ương.

Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy trực thuộc trong việc tạo nguồn và thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định về việc kết nạp chủ DNTN vào Đảng. Những nơi chưa, có tổ chức đảng, việc kết nạp chủ DNTN vào Đảng thực hiện theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Bốn nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế quân nhân

Bốn nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế quân nhân

(PLVN) -  Năm 2022, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý theo quy trình tăng, giảm, gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, theo Hướng dẫn số 500/HD-BHXH của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thủ tục hồ sơ, quy trình cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng.

Đọc thêm