Cuộc cách tân về tư tưởng để xây dựng nền văn hóa mới

(PLVN) -  “Một nền văn hóa mới” - cuốn sách mang tên hai tác giả Nguyễn Hữu Đang và Nguyễn Đình Thi do Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam trong Mặt trận Việt Minh xuất bản tại Hà Nội năm 1945, được đánh giá là một cuộc cách tân về tư tưởng để xây dựng nền văn hoá mới sau gần thế kỷ nô lệ thực dân Pháp. Di sản đồ sộ đó đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị.
0:00 / 0:00
0:00