Đại học Quốc gia Hà Nội sắp có thêm trường trực thuộc

0:00 / 0:00
0:00
Từ ngày 1/3/2024, Khoa các khoa học liên ngành chính thức trở thành Trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đại học Quốc gia Hà Nội sắp có thêm trường trực thuộc

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, GS.TS Lê Quân vừa ký quyết định về việc chuyển đổi mô hình và tổ chức lại Khoa các khoa học liên ngành thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, kể từ ngày 1/3.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự đảm bảo chi thường xuyên, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao theo định hướng liên ngành, liên lĩnh vực, đặc biệt tiên phong trong phát triển các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, sáng tạo và nghệ thuật; thực hiện vai trò nghiên cứu, chuyển giao tri thức và tư vấn chính sách… tạo nền tảng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đáp ứng mục tiêu xây dựng và phát triển một cơ sở đào tạo, nghiên cứu liên ngành và nghệ thuật; kế thừa truyền thống từ Đại học Đông Dương đồng thời mở ra thêm một định hướng phát triển mới trong bối cảnh kinh tế sáng tạo ngày càng có ảnh hưởng trong xã hội Việt Nam.

Với định hướng phát triển chuyên môn chủ yếu là các lĩnh vực khoa học liên ngành và nghệ thuật, việc chuyển đổi mô hình của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật là một trong những bước đi mang tính đột phá của Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kết hợp giữa nền tảng và kinh nghiệm truyền thống cùng với sức sáng tạo, tiên phong sẽ góp phần đảm bảo sự phát triển vững chắc của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật ngay sau khi được thành lập.

Được biết, Khoa Các khoa học liên ngành vốn là một khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, thành lập ngày 20/5/2002, với tên gọi là Khoa Sau đại học. Trong giai đoạn đầu phát triển, khoa đóng vai trò đơn vị tham mưu cho Đại học Quốc gia Hà Nội trong công tác đào tạo sau đại học. Từ tháng 1/2017, Khoa Sau đại học được chuyển thành Khoa các khoa học liên ngành, với nhiệm vụ trọng tâm của là thực hiện những chương trình đào tạo đại học có tính liên ngành, liên lĩnh vực.

Hiện nay Đại học Quốc gia Hà Nội có 9 trường thành viên, 2 trường và 2 khoa trực thuộc. Ngoài ra, Đại học Quốc gia Hà Nội có 2 trung tâm trực thuộc, 5 viện nghiên cứu thành viên, 1 viện nghiên cứu trực thuộc, 15 đơn vị hỗ trợ và dịch vụ, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

Đọc thêm