Đại hội của đoàn kết và khát vọng thịnh vượng

(PLVN) - Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, đã truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh trong toàn Đảng, toàn dân để tiếp tục đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội.

Thể hiện được khát vọng của toàn Đảng, toàn dân

Thành công rực rỡ của Đại hội XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại…; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội cũng thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng; đã bầu ra Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Có thể nói, tại Đại hội XIII, Đảng ta thể hiện được nguyện vọng, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân để đưa đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng. “Tôi cảm nhận được không khí hồ hởi, tin cậy lẫn nhau giữa các đại biểu dự Đại hội …. Cho đến giờ phút này, Đại hội của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp…, đã truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để tiếp tục đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ như vậy tại buổi họp báo ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng bế mạc.

Đại hội có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho thế hệ tương lai của đất nước với những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước, để đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ về tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước, niềm tin và kỳ vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đúng như nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khẳng định vai trò to lớn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng cho rằng, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII là do có sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng…

“Nhưng điều quan trọng nhất, Văn kiện lần này nhấn mạnh vai trò của nhân dân, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ XII; qua đó thể hiện tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, làm nên nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn” - ông Thắng nói.

Quyết tâm biến Nghị quyết thành hiện thực

Sự đoàn kết, thống nhất ý chí của các đại biểu cũng thể hiện rõ nét khi 100% đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội XIII. Nghị quyết khẳng định những thành tựu đạt được 5 năm qua là kết tinh sức sáng tạo của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn. 

Đại hội của đoàn kết và khát vọng thịnh vượng ảnh 1
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng bế mạc.

Về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường..., tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Nghị quyết nêu rõ, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhưng “Đại hội mới chỉ là mở đầu. Còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội” - như những trăn trở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bởi vậy, Tổng Bí thư đề nghị ngay sau Đại hội này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta về kết quả của Đại hội. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, chứ không phải Đại hội xong là coi như xong.

 Muốn thế phải có chương trình kế hoạch hành động cụ thể từ trên xuống dưới, lãnh đạo rất sâu sát, quyết liệt; kiểm tra đôn đốc thường xuyên, kịp thời biểu dương khen thưởng việc tốt, người tốt và phê bình, thậm chí kỷ luật những người làm sai, làm hỏng, làm trái đường lối Nghị quyết của Đảng. Tinh thần ấy mới là quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước; nhiệm kỳ khóa XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII.

“Đại hội Đảng lần thứ XIII là một trong những đại hội thành công nhất, cả về nội dung, hình thức, cách thức tổ chức…”. Trên tinh thần ấy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vô cùng tự hào, phấn khởi và vững tin vào những quyết sách lớn của Đảng. Khi “ý Đảng, lòng Dân” hòa quyện, dân tộc ta sẽ có đầy đủ sức mạnh và ý chí để vượt qua mọi thử thách, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thắng lợi mới.  

Tại Đại hội, phát biểu thay mặt BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tập thể BCH Trung ương Đảng khóa XIII xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

“Chúng tôi luôn luôn ý thức rằng, vinh dự bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm, vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn, nhất là trong giai đoạn sắp tới như trong các Văn kiện trình Đại hội vừa qua đã nói, có rất nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách. Cho nên, tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn học tập, càng phải khiêm tốn làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm