Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang hướng tới phát triển toàn diện, vững mạnh

 (PLVN) - Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề "xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, sáng tạo và đổi mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương".

Vững vàng tư tưởng, ổn định công tác

Trong nhiệm kỳ qua (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã triển khai đầy đủ kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4 khóa XII.

Cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để ban hành chương trình, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế cơ sở. Thực hiện tốt công tác phát triển và kết nạp Đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đánh giá chất lượng Đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và Đảng viên hàng năm.

Đảng viên, công chức, viên chức có lập trường tư tưởng vững vàng, ổn định công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các nhiệm vụ chuyên môn của ngành Tư pháp ngày càng bảo đảm chất lượng, đạt và vượt tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Trong đó, công tác xây dựng VBQPPL ở địa phương tiếp tục được thực hiện hiệu quả; tập trung thực hiện tốt công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản. Quản lý XLVPHC và TDTHPL được triển khai thực hiện theo đúng định hướng của Bộ Tư pháp.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật bám sát nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, nhất là chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Công tác hành chính tư pháp tiếp tục đạt kết quả tích cực, chất lượng hoạt động ngày càng được tăng cường.

Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục được nâng cao hiệu quả; xã hội hóa các lĩnh vực bổ trợ tư pháp đáp ứng được nhu cầu của người dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang hướng tới phát triển toàn diện, vững mạnh ảnh 1
Đại biểu tham dự Đại hội cùng chụp ảnh lưu niệm.

Vị trí, vai trò của công tác tư pháp tiếp tục được khẳng định trong đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương, được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Sở Tư pháp tỉnh trong thời gian qua.

Tuy nhiên, công tác Đảng và các mặt công tác của Sở vẫn còn nhiều hạn chế như: trình tự, thủ tục kiểm tra, giám sát vẫn còn sai sót. Một vài Đảng viên đăng ký việc thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu còn chung chung, còn 01 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (năm 2015).

Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp vẫn còn trễ hạn đối với lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp, tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 đối với lĩnh vực quản lý của Ngành chưa nhiều. Việc thực hiện chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng gặp khó khăn.

Không để Đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật

Qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã qua, Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiều cho nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Mục tiêu quan trọng của Ngành Tư pháp tỉnh Tiền Giang trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền góp ý xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch và dễ tiếp cận mà trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện và nâng cao thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Đồng thời tập trung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Tiền Giang để ban hành chương trình xây dựng Nghị quyết hàng năm, nhằm cụ thể hóa các thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp,... để cùng cả nước thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, yêu cầu của việc quản lý xã hội bằng pháp luật và chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực bổ trợ tư pháp được xã hội hóa rất mạnh. Do vậy, đòi hỏi vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức của ngành Tư pháp tỉnh phải đoàn kết, nâng cao trách nhiệm vượt khó trong tham mưu, tổ chức thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của Ngành Tư pháp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của địa phương.

Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng tại đơn vị; tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những sai phạm để nhắc nhở, kiểm điểm, không để Đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; triển khai, thực hiện đạt hiệu quả công tác dân vận, đoàn thể đối với Đảng viên, cán bộ, công chức ngành Tư pháp trong tỉnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm