Đảm bảo tiến độ xây dựng văn bản để triển khai chính sách cải cách tiền lương theo kế hoạch

(PLVN) - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024 diễn ra chiều 2/3, bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ đã thông tin về tiến độ xây dựng các văn bản để triển khai chính sách cải cách tiền lương vào tháng 7/2024 và Đề án xây dựng vị trí việc làm để cải cách tiền lương.
Bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ cung cấp thông tin tại họp báo.
Bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ cung cấp thông tin tại họp báo.

Theo bà Nguyễn Bích Thu, thực hiện Nghị quyết 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Kết luận số 64 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tình hình kinh tế - xã hội và Nghị quyết 104 của Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/1/2024 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Trong kế hoạch này đã quy định rất rõ các nhiệm vụ, các nội dung cụ thể và cũng như phân công, phân nhiệm rõ ràng cho các bộ, cơ quan, địa phương để triển khai thực hiện tốt nhất mục tiêu nghị quyết và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ cho hay, Bộ Nội vụ được phân công là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; chủ trì tham mưu xây dựng các tờ trình để báo cáo Bộ Chính trị các nội dung cụ thể về chế độ tiền lương mới; đánh giá tác động khi cải cách chính sách tiền lương đối với chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và các trợ cấp xã hội.

“Đây là nhiệm vụ chúng tôi phải triển khai ngay sau khi có chỉ đạo để sớm trình Bộ Chính trị cho ý kiến”, bà Nguyễn Bích Thu thông tin.

Vẫn theo Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ, sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ sẽ phải xây dựng nghị định để trình Chính phủ ban hành nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Từ các năm sau cũng phải xây dựng nghị định để điều chỉnh chế độ tiền lương theo kết luận của Hội nghị Trung ương.

Một nhiệm vụ nữa của Bộ là phối hợp với các cơ quan có liên quan như cơ quan ban Đảng, Quốc hội, Chính phủ để hoàn thành các văn bản quy phạm để triển khai chế độ tiền lương mới.

“Hiện nay, về nhiệm vụ xây dựng tờ trình để báo cáo Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã hoàn tất và đang hoàn tất hồ sơ ra để trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến sẽ là cơ sở để cho các cơ quan Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ ban hành các văn bản triển khai”, bà Nguyễn Bích Thu cho hay.

Theo đó, Chính phủ sẽ ban hành nghị định về chế độ lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Đối với Quốc hội thì sẽ có nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, Tòa án, kiểm sát, Kiểm toán nhà nước.

Về phía các cơ quan Đảng thì sẽ có quyết định của Ban Bí thư về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

“Về tiến độ, sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến thì các cơ quan sẽ xây dựng các văn bản đó, đồng thời, Bộ Nội vụ cũng có trên 10 thông tư để hướng dẫn triển khai thực hiện. Chúng tôi hết sức cố gắng và sẽ đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành”, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ nêu rõ.

Đọc thêm