Đảm bảo tính khả thi khi xây dựng tiêu chí đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(PLVN) -Sáng 8/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về dự thảo Quyết định quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thay thế Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đảm bảo tính khả thi khi xây dựng tiêu chí đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đại diện Vụ PBGDPL là đơn vị chủ trì soạn thảo Quyết định, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL đã trình bày về dự thảo Quyết định. Trong đó, thuyết minh về những điểm sửa đổi, bổ sung, điểm mới của dự thảo; những vấn đề cần lấy ý kiến. Đặc biệt, nêu rõ yêu cầu, bối cảnh cần nâng cao hiệu quả công tác tiếp cận pháp luật, chuẩn hóa tiêu chí đánh giá chính quyền địa phương cấp xã trong thực hiện, bảo đảm các quyền con người, quyền công dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, pháp lý tại cơ sở, là tiền đề nghiên cứu, xây dựng chuẩn quốc gia về pháp luật, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Dự thảo Quyết định bao gồm 09 điều, nội dung các điều được thiết kế đảm bảo logic, phù hợp, nhất quán với cách tiếp cận, mục tiêu thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật. Các tiêu chí tập trung đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền của cấp xã trong việc bảo đảm tiếp cận pháp luật cho người dân. Dự thảo Quyết định đã sửa đổi, bổ sung tên gọi và quy định khái quát, ngắn gọn, phù hợp với phạm vi và đối tượng áp dụng; bổ sung quy định điều về giải thích từ ngữ nhằm làm rõ hơn thuật ngữ và nội hàm của tiếp cận pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, tạo cơ sở cho việc xác định nội dung của tiêu chí đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các tiêu chí, điều kiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng được sửa đổi để bảo đảm tinh gọn, khả thi. Theo đó, dự thảo Quyết định có 06 tiêu chí (tăng 01 tiêu chí về trợ giúp pháp lý) và 21 chỉ tiêu (giảm 04 chỉ tiêu). Nội dung của các chỉ tiêu và cách tính điểm của từng nội dung được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị có liên quan đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung các tiêu chí đánh giá tiếp cận pháp luật, cơ chế lấy thông tin, số liệu để đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí; cân nhắc quy định về điều kiện số điểm đạt chuẩn đối với các xã đặc biệt khó khăn, các vùng miền núi, hải đảo; xác định rõ vai trò của các cơ quan trong đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong việc bảo đảm, thực hiện các quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân, trong đó có quyền của công dân về tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và cán bộ, công chức cơ sở trong tổ chức thi hành pháp luật, chăm lo, phục vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Do đó, việc xác định, xây dựng các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải bảo đảm tính phổ quát, khoa học, toàn diện nhưng phải định lượng và khả thi, thể hiện bản chất của Nhà nước pháp quyền Việt nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ trưởng yêu cầu Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt chú trọng khảo sát, lấy ý kiến đối tượng tác động trực tiếp của dự thảo để xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Quyết định; tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa khọc, các cơ quan tư pháp địa phương đối với dự thảo Quyết định. Đồng thời giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Viện Khoa học pháp lý đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học về việc xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia về chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm