Dân vận là công việc gian nan, liên quan đến tình cảm, nguyện vọng của nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thường trực Ban Bí thư quan niệm, công tác dân vận là công việc gian nan, kết quả khó định lượng; liên quan đến tâm tư, tình cảm, thái độ, nguyện vọng của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo hội nghị về công tác dân vận.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo hội nghị về công tác dân vận.

Ngày 13/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện cơ chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận những thành quả công tác dân vận đã đạt được trong năm qua. Công tác dân vận đã được thực hiện có hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, công tác dân vận còn tồn tại một số hạn chế khi việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi, có lúc còn chưa đồng đều; nhiều nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân chưa được khơi dậy tương xứng; một số cán bộ, công chức chưa thực sự gương mẫu, thiếu sự gần gũi với nhân dân; quyền làm chủ của nhân dân một số nơi có lúc còn bị vi phạm...

Thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Từ đó tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng nêu rõ, mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Vì vậy phải động viên, tổ chức, nhân dân tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đó một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt phải cụ thể hóa và thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”, gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua. Đặc biệt là phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị ngành cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn quan điểm “Dân là gốc”, phát huy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Quan tâm tới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược phù hợp với tình hình mới; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận”, ông Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình hiện nay, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh điều kiện quyết định là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng, bởi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Theo ông Võ Văn Thưởng, công tác dân vận là công việc gian nan, kết quả khó định lượng; liên quan đến tâm tư, tình cảm, thái độ, nguyện vọng của nhân dân; không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Vì thế, yêu cầu cán bộ dân vận phải kiên trì, không nóng vội, chủ quan; phải nhiệt tình, trách nhiệm, say mê; có phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa. Đội ngũ làm cán bộ dân vận cần bám sát thực tiễn, lấy sự hài lòng của nhân dân là gốc, là tiêu chí đánh giá quan trọng nhất trong mọi tiêu chí.

Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải thực sự quan tâm, tạo mọi điều kiện để tiến hành công tác dân vận; kịp thời khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương cá nhân điển hình, có thành tích trong công tác dân vận, nhất là ở cấp cơ sở.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm