Đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác Phổ biến giáo dục pháp luật

(PLVN) -Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký ban hành Quyết định số 175/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số  2658/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nguồn lực triển khai thực hiện, tạo đột phá cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, rà soát, đánh giá, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, với trọng tâm là số hóa công tác PBGDPL; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Quyết định sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Quyết định số 2644/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg.

Hai là, tăng cường quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp nghiệp vụ, khó khăn, vướng mắc, trả lời kiến nghị của bộ, ngành, địa phương, cử tri và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nhiệm vụ, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Ba là, triển khai hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW, Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở, quy định về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Quyết định số 1521/QĐ-TTg.

Bốn là, tham mưu, triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng đối với công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý.

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; thực hiện chỉ đạo điểm về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo lĩnh vực, địa bàn; triển khai đồng bộ, thiết thực các hoạt động hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.

Sáu là, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí và nhiệm vụ cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định mới tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sau khi được ban hành./.

Cùng chuyên mục
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác với UBND tỉnh Bắc Giang

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: Bắc Giang cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng hơn nữa Luật Thủ đô

(PLVN) -   Chiều nay (19/5), Đoàn Công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình triển khai thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn tỉnh. Ông Mai Sơn – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Giang cùng làm việc với đoàn.

Đọc thêm