Hơn 150 thư điện các Đảng chúc mừng Đại hội Đảng Việt Nam

(PLO) - Trước khi bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ đại hội, sáng nay, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đã có hơn 150 thư điện của các Đảng gửi đến chúc mừng Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là con số cao nhất ở các kỳ đại hội.

Từ hôm nay (20/1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu dự Đại hội XII sẽ họp phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Tại Đại hội XII của Đảng, 1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên trên cả nước sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới và bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Đại hội XII sẽ tiếp tục đường lối đổi mới được thực hiện suốt 30 năm qua với những thành tựu và kết quả quan trọng, trong đó có sự đóng góp của những thành tựu của đối ngoại Việt Nam nhiệm kỳ XI. 

Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Theo phương án của Trung ương thông qua trình Đại hội, Ban Chấp hành khoá XII sẽ có 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. Tuy nhiên, con số chính thức phải được Đại hội bầu.

Nhân dịp Đại hội XII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Thư Thông báo chính thức về việc tổ chức Đại hội tới các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế.

VOV đưa tin, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân ngày 18/1 cho biết, đã có 156 thư điện của các Đảng gửi đến chúc mừng Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là con số cao nhất ở các kỳ đại hội.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm