Kiên Giang nỗ lực hỗ trợ kinh phí tuyên truyền cho các vùng khó khăn

(PLVN) -Bước đầu đã huy động được nguồn lực tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật- đó là nhận định của Tỉnh ủy Kiên Giang sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân. 

Theo Tỉnh ủy Kiên Giang, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 và các văn bản pháp luật liên quan, công tác PBGDPL đã được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực thi, chấp hành pháp luật được nâng lên, từng bước hình thành ý thức pháp luật và tự giác chấp hành, kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó, các ngành trong tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình. Các Hội đồng phối hợp PBGDPL thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động từng bước được nâng lên; định kỳ đều phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hiện, Hội đồng cấp tỉnh đã có 39 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đã phát huy vai trò kết nối, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành cũng thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật. Hiện Kiên Giang có hơn 2700 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Đội ngũ này đều đạt tiêu chuẩn theo quy định, có trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu, tích cực trong việc tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, Kiên Giang đã bố trí những nguồn lực kinh phí cho công tác tuyên truyền pháp luật. Hiện HĐND, UBND tỉnh đã có mục chi riêng cho công tác PBGDPL ở cấp tỉnh và huyện. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở được nâng cấp; UBND cấp huyện đã trang bị máy vi tính, đầu đĩa, băng đĩa và các văn bản tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Công tác phối hợp của các ngành, cấp trong triển khai các hoạt động ngày càng chặt chẽ, trách nhiệm được nâng lên qua các chương trình, kế hoạch phối hợp. Theo thống kê của Tỉnh ủy Kiên Giang các Sở, ban ngành, Mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị tỉnh đã tổ chức 193 hội nghị, với gần 8700 lượt cán bộ, đảng viên tham dự; các huyện, thành ủy tổ chức 150 hội nghị, với 6 ngàn lượt cán bộ tham dự. Đồng thời các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng tinh thần Chỉ thị 32 đến nhiều tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, Kiên Giang cũng nhìn nhận nhiều khó khăn sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32, đó là nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền về tầm quan trọng của công tác PBGDPL từng lúc chưa đầy đủ, đúng mức, sự phối hợp giữa các ngành đôi khi chưa chặt chẽ, chưa phát huy hết vai trò của Hội đồng phối hợp. Bên cạnh đó, công tác PBGDPL chưa được thường xuyên; nội dung còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, hình thức chưa theo kịp thực tiễn. Việc chỉ đạo tổng kết và nhân rộng các mô hình điểm chưa nhiều. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào PBGDPL còn chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới…

Ngoài việc tiếp tục quán triệt các văn bản về công tác tuyên truyền pháp luật, Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết thời gian tới sẽ xây dựng cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác PBGDPL; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác này. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong PBGDPL; có chính sách hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác PBGDPL đối với các xã vùng sâu, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Bên cạnh đó, sẽ gắn việc PBGDPL với việc tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn việc giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, lồng ghép việc PBGDPL với thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội và các phong trào thi đua, học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Kiên Giang thể hiện quyết tâm tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức PBGDPL phù hợp với đặc diểm, nhu cầu từng nhóm đối tượng và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tổ chức, địa phương.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm