Lai Châu: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

(PLVN) -Sở Tư pháp Lai Châu cho biết, nhằm tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Lai Châu: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Việc quán triệt, học tập nhằm giúp cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết, mới đây, Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 56-KH/ĐU về Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 –2025.

Theo đó, nội dung học tập, quán triệt gồm: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025, tập trung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; luận giải, làm rõ, sâu sắc về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, chủ đề Đại hội, những điểm mới, quan điểm chỉ đạo và chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức về kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm