Lào Cai ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự

(PLVN) - Để tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 25/7/2019 về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chỉ thị được ban hành trên cơ sở đề xuất của Cục THADS tỉnh Lào Cai. Quá trình soạn thảo, dự thảo Chỉ thị đã được lấy ý kiến tham gia các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chỉ thị đã đánh giá khái quát những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, từ đó UBND tỉnh chỉ thị Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng, Sở Thông tin và truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, huyện, thành phố và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường công tác THADS , theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm