Mẹ Việt Nam anh hùng từ trần, tang lễ được tổ chức thế nào?

Khi Mẹ Việt Nam anh hùng từ trần, tang lễ sẽ được tổ chức thế nào? Thân nhân có được trợ cấp gì không?.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trả lời:

Khoản 4, Điều 23 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: “Khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi”.

Theo quy định hiện hành, chưa có quy định về tổ chức lễ tang người có công với cách mạng nói chung, Bà mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng.

Đọc thêm