Năm 2022, Ban Kinh tế TW sẽ trình 3 đề án quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TW -  mới đây cho biết, trong năm 2022, Ban Kinh tế TW sẽ trình Ban Chấp hành TW ba đề án quan trọng.

Ông Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế TW làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW.

Ông Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế TW làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW.

Đó là: Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"; Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”,

Hai đề án đầu sẽ trình Hội nghị Trung ương 5 - tháng 5/2022; Đề án thứ ba sẽ trình Hội nghị Trung ương 6 - tháng 10/2022.

Ngoài ra, một số đề án sẽ được trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư là: Đề án "Tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2001-2010; Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2011-2020" (trình vào đầu năm 2022)…

Với vai trò là cơ quan tham mưu của BCHTW, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định các chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, năm 2021, BKTTW đã hoàn thành 03 đề án trình Bộ Chính trị.

Đó là: Đề án “Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đề án "Tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020"; Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Đặc biệt, với yêu cầu bức thiết của các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương về việc sửa đổi Luật đất đai năm 2013, Ban Kinh tế TW được giao là cơ quan Thường trực xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại" (Nghị quyết 19-NQ/TW). Trên cơ sở đó tham mưu Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về chính sách, pháp luật đất đai đến năm 2030, tầm nhìn đề năm 2045.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm