Nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm qua (4/10), Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội.
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII .
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII .

Hội nghị chỉ gói gọn trong 4 ngày, dự kiến kết thúc vào 7/10, nhưng nghị sự là những nội dung đặc biệt quan trọng. Trong đó có nội dung tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Về nội dung này, trong phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Không phải ngẫu nhiên mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.

Các Hội nghị lần thứ 4 của các Khóa XI, XII đều bàn về công tác chỉnh đốn Đảng. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, Trung ương đã bàn và ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách ráo riết, quyết liệt có hiệu quả. Đồng thời, cuộc vận động sâu rộng trong toàn Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tính từ Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 đến nay đã được 15 năm.

Khẳng định rằng, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Việc Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa kỷ luật 11 tướng lĩnh chủ chốt của Cảnh sát Biển Việt Nam cho thấy rõ điều này.

Không phải ngẫu nhiên, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong đó khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị Trung ương 4 lần này tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” vì sự tồn vong của chế độ.

“Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”, lời cảnh tỉnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Đọc thêm