Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh: Phấn đấu đến năm 2025 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

(PLVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.


Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, nhấn mạnh, Hải Dương vùng đất địa linh nhân kiệt, mảnh đất in đậm nhiều dấu ấn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nơi hội tụ và lưu giữ nhiều di sản văn hóa, nơi đã và đang đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới. Thay mặt Đảng và Nhà nước, đồng chí Phạm Bình Minh ghi nhận những thành tựu, kết quả mà Hải Dương đã đạt được.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã tập trung cao độ, chỉ đạo sát xao và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng quy trình của đại hội và Trung ương lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Báo cáo chính trị và các văn kiện đã được Hải Dương chuẩn bị chi tiết và công phu, nghiêm túc, khoa học, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, các cơ quan Trung ương...

Xác định được rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu ủa nhiệm kỳ tới, định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo đã thể hiện được quyết tâm chính trị cao, bám sát các quan điểm, định hướng lớn của các dự thảo văn kiện tại Đại hội Đảng lần thứ  XIII, phù hợp với điều kiện thực tiễn, là kết tinh trí tuệ, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh: Phấn đấu đến năm 2025 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại ảnh 1
 Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại hội.

5 năm qua, Đảng bộ và chính quyền, nhân dân Hải Dương đã đoàn kết, thống nhất, có nhiều đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo Đảng và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của địa phương. Hải Dương cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, đạt và vượt kế hoạch 16/20 chỉ tiêu.

Những kết quả đạt được sau 35 năm đổi mới và trong nhiệm kỳ qua là hết sức có ý nghĩa, làm thay đổi rất lớn diện mạo của tỉnh, mang lại cho tỉnh nhiều nguồn lực mới, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển của Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn cho rằng những kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, một số chỉ tiêu của Đại hội chưa đạt. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần cần tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó xác định chủ trương đột phá gắn với các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, cụ thể để sớm khắc phục những hạn chế đã nêu trên trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội này, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đại hội phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu như nêu trong Báo cáo chính trị là đến năm 2025 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phó Thủ tướng cho rằng đây là mục tiêu lớn, thể hiện khát vọng phát triển của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh để định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 5 năm tới và cho những năm tiếp theo. Đồng thời, cũng thể hiện sự đồng hành với đất nước trong mục tiêu xây dựng và phát triển nước ta như trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội phải xác định nhiệm kỳ tới: dù là thời cơ, thuận lợi, hay khó khăn, thách thức đều là động lực thúc đẩy toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nỗ lực, cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội thống nhất đề ra. Đồng chí cơ bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo chính trị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh: Phấn đấu đến năm 2025 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại ảnh 2
 Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương  Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu khai mạc Đại hội.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng gợi ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội cùng nghiên cứu, thảo luận.

Về kinh tế: Hải Dương cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; Cần đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững dựa trên các trụ cột chính: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ chất lượng cao, phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Về phát triển xã hội, cần chú ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đại hội cũng cần chăm lo xây dựng con người Hải Dương phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nhân cách; về tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm xã hội, khát vọng phát triển; về trí tuệ, về thể chất. 

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chấp hành khoá mới phải thực sự là một tập thể mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Một số chỉ tiêu cao Hải Dương đạt cao hơn với cả nước: Nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,1%/năm (mục tiêu từ 8 - 8,5%), cao hơn giai đoạn 2010 - 2015 (7,7%) và cao hơn mức bình quân chung của cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.020 USD. Quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm 90,3% GRDP.  Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt 207.865 tỷ đồng, tăng bình quân 13,5%/năm.

Thu ngân sách đạt kết quả tốt; từ năm 2017, Hải Dương là một trong 16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi và có phần điều tiết về ngân sách Trung ương. Trong nông nghiệp, nông thôn, tỉnh đã quan tâm cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển sang mô hình tập trung gắn với liên kết theo chuỗi giá trị, tích cực ứng dụng tiến bộ mới trong sản xuất.

Một trong những kết quả nổi bật của Hải Dương nhiệm kỳ qua là đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cho toàn bộ các xã và huyện trong tỉnh; hệ thống hạ tầng thiết yếu nông thôn được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn được đổi mới rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực nông thôn được cải thiện và nâng lên...

Đặc biệt, vừa qua, là một trong các địa phương có dịch Covid-19, Hải Dương đã kịp thời tổ chức khoanh vùng dập dịch, đảm bảo duy trì ổn định đời sống sinh hoạt và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An - Ảnh: VGP

Vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây, nhất là việc hai bên đã nỗ lực duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên...

Đọc thêm