Quảng Ninh: Tổng kết các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ chủ trì, phát động giai đoạn 2019-2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/5, tại TP Hạ Long, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ chủ trì, phát động giai đoạn 2019-2024 và triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động trong giai đoạn tới.
Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị.
Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị.

Qua 5 năm (2019 - 2024) thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ chủ trì, phát động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đã phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo và nội lực của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, không ngừng tăng cường, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Qua 5 năm triển khai các mặt công tác, MTTQ các cấp trong tỉnh huy động và trao 354.325 suất quà Tết, trị giá hơn 220,34 tỷ đồng cho các đối tượng hưởng thụ; từ năm 2022 đến nay, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh duy trì huy động nguồn lực xã hội hóa 100%, không sử dụng ngân sách để thực hiện Chương trình “Tết Vì người nghèo” bảo đảm “mọi người dân đều có Tết”; hỗ trợ giúp đỡ địa phương thiếu hụt tiêu chí nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng kinh phí 157,8 tỷ đồng.

Xây mới, sửa chữa 2.513 ngôi nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 106,9 tỷ đồng; toàn tỉnh đã thành lập được 1.473 tổ công nghệ số cộng đồng, bao phủ toàn bộ 177 xã, phường, thị trấn 1.452 thôn, bản, khu phố với sự tham gia của hơn 11.000 thành viên, nòng cốt là lực lượng thanh niên…

Qua đó, đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gắn với phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc; giám sát, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động hiến đất, giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận cao trong xã hội…

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung phân tích những kết quả đã đạt được, trên cơ sở từ thực tiễn rút kinh nghiệm, còn một số tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai như: Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động, phong trào thi đua ở một số địa phương, ngành, đoàn thể, chưa đi vào trọng tâm cụ thể, chưa có nhiều giải pháp đột phá nhằm phát huy được tiềm năng, sức mạnh trong Nhân dân. Công tác phối hợp và thống nhất hành động đôi lúc còn lúng túng, việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động có nơi, có lúc còn chưa thường xuyên, dẫn đến việc chất lượng tổ chức triển khai chưa đồng đều.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, gắn với nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục tập trung vào các mục tiêu: đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, xây dựng văn hoá, con người giàu bản sắc Quảng Ninh, hướng tới nâng cao toàn diện chất lượng toàn diện đời sống Nhân dân.

Phấn đấu, hàng năm thực hiện đảm bảo các mục tiêu chung như: 100% khu dân cư tổ chức được Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với bổ sung hương ước, quy ước ở thôn, bản, khu phố (nếu có); 100% khu dân cư xây dựng được từ 1 - 2 mô hình khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc; phối hợp giữ vững thành quả hoàn thành xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát phát sinh trên địa bàn tỉnh; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí của tỉnh, trẻ em mồ côi và các đối tượng yếu thế có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ.

Gắn kết chặt chẽ các Cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ chủ trì với các phong trào xây dựng đời sống văn hoá, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và công tác bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận tổ quốc tỉnh chủ trì; triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ninh “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển, đổi mới của tỉnh Quảng Ninh.

Đọc thêm