Sở Tư pháp Quảng Ninh quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy

(PLVN) - Vừa qua, Sở Tư pháp Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 2/12/2019 của Tỉnh ủy và chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nghiêm Xuân Cường đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững" gắn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của ngành.

Đồng thời quán triệt Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 6/2/2020 của Sở về phát động phong trào thi đua năm 2020, những nội dung trọng tâm cần tập trung triển khai để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp. Hội nghị cũng đã phổ biến, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đọc thêm