Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng 18/3, được sự hỗ trợ của Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (KTVBQPPL), Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo tham vấn Báo cáo rà soát, đánh giá pháp luật, chính sách về nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số (DTTS) ở miền núi, vùng sâu, vùng xa trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số

Tham dự và chủ trì Hội thảo có ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục KTVBQPPL; bà Diana Torres, Trợ lý Đại diện thường trú, Trưởng phòng Quản trị và Tham gia, UNDP.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Hồ Quang Huy cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện thể chế, ban hành nhiều chính sách, văn bản nhằm phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số. Việc thực hiện những chính sách về phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định.

Qua đó, ông Huy nhận định, nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số làm trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp có tỷ lệ còn khiêm tốn; chính sách thu hút, đãi ngộ đối với người dân tộc làm việc trong lĩnh vực pháp luật còn hạn chế. Vì vậy, để có cơ sở đưa ra các khuyến nghị hoàn thiện pháp luật, chính sách về nâng cao chất lượng và sử dụng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp.

Theo báo cáo tại Hội thảo, thực tiễn thời gian qua cho thấy, hệ thống chính sách, pháp luật liênquan đến nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và miền núi hiện nay đã tương đối đầy đủ, điều chỉnh khá toàn diện các nội dung cơ bản về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người DTTS (giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng) và sử dụng nguồn nhân lực là người DTTS, tạo khung pháp lý cho việc nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực là người DTTS, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Nhiều chương trình, chính sách hiện đang có hiệu lực được triển khai tại vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có các chính sách trực tiếp cho người DTTS, vùng đồng bào DTTS và miền núi, đồng thời có những chính sách chung có ưu tiên cho đối tượng là người DTTS. Hệ thống các chính sách, pháp luật liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là chính sách phát triểnnguồn nhân lực là người DTTS đã góp phần quan trọng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực là người DTTS, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác phát triển nguồn nhân lực là người DTTS ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực là người DTTS; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa phương thức, hình thức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân.

Tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể kết quả thực hiện các chính sách, pháp luật hiện hành, kịp thời đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới chính sách, pháp luật liên quan; Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nguồn nhân lực là người DTTS; Tăng cường ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về bố cục, hình thức, kết quả, nội dung rà soát văn bản liên quan đến nâng cao chất lượng sử dụng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số trên thực tiễn, đồng thời đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Cùng chuyên mục
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

(PLVN) -  Chiều 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định 06/QĐ-TTg) dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Đọc thêm