Tăng cường phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc

(PLO) - Chiều 13/11, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 – 2020. 

Tăng cường phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc

Theo đó, giai đoạn 2014 – 2020, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp sẽ tăng cường phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trong công tác pháp luật, pháp chế, trong xây dựng Dự án Luật Dân tộc, trong công tác trợ giúp pháp lý, trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). 

Để triển khai Chương trình, hai Bộ sẽ xây dựng Kế hoạch hàng năm và giao 2 đơn vị đầu mối, tham mưu cho lãnh đạo hai Bộ trong đôn đốc, kiểm tra và thực hiện. Hoạt động phối hợp sẽ được hai Bộ thực hiện thường xuyên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Chương trình phối hợp này hướng đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của ĐBDTTS được bảo vệ, lồng ghép vào các chính sách phát triển toàn diện vùng ĐBDTTS trong xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản để thực hiện tốt Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2014 – 2020; đồng thời sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, đặc biệt là đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhận định, Chương trình phối hợp đã tạo cơ hội, tăng cường thêm vai trò, vị thế để Bộ Tư pháp cùng Ủy ban Dân tộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi Bộ, ngành. Trước mắt, cần tập trung thực hiện các nội dung phối hợp nhưng tới đây có thể mở rộng thêm một số nhiệm vụ, cụ thể trong năm 2015 cần lưu tâm triển khai thiết thực Luật Hộ tịch khi được thông qua để đảm bảo quyền lợi cho ĐBDTTS.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm