Thái Bình: Gắn xây dựng với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về nâng cao chất lượng công tác này trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn kết việc xây dựng pháp luật với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật của sở, ban, ngành, địa phương mình.

Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Trung ương và yêu cầu thực tiễn để chủ động đề xuất các lĩnh vực cần ưu tiên trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật theo những nội dung định hướng trong các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy về từng lĩnh vực cụ thể.

Chủ động rà soát các VBQPPL do HĐND, UBND cấp mình ban hành thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tiễn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các VBQPPL theo phân cấp về tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND các cấp theo Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2020 và các văn bản có liên quan. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng VBQPPL. Bố trí cán bộ, công chức có năng lực làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng các yêu cầu công việc được giao; tạo điều kiện cho đội ngũ này thường xuyên tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ.

Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu xây dựng, đề xuất chính sách và soạn thảo, trình ban hành VBQPPL, khắc phục triệt để tình trạng chậm tham mưu ban hành VBQPPL quy định chi tiết. Trong đó nhấn mạnh kết quả của hoạt động này được xem xét là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu. Chú trọng kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các hành vi “tham nhũng, trục lợi chính sách”.

Đối với công tác thi hành pháp luật, Chỉ thị nêu rõ Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường thiết chế theo dõi và đánh giá tình hình thi hành pháp luật để đề xuất các giải pháp thực thi hiệu quả; phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; đối với các vụ việc vi phạm trong tổ chức thi hành pháp luật, thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để, đúng pháp luật.

Cùng với đó, tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về những vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của cấp, ngành mình theo quy định.

Chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật; không ngừng đổi mới phương pháp, tăng cường nguồn lực cho công tác này, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là khâu đầu vào trong tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhằm đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng các VBQPPL và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm