Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, nhiệm vụ quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công

(PLVN) - Theo Luật Quy hoạch (có hiệu lực từ ngày 1/1/2019), chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia sẽ được sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công (ĐTC) theo quy định của pháp luật về ĐTC. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước năm 2019, kinh phí này do ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế, do vậy các nội dung tại Luật ĐTC số 49/2014/QH13 hiện hành không quy định về bố trí vốn cho dự án (DA), nhiệm vụ quy hoạch, trong khi Luật ĐTC số 39/2019/QH14 đến ngày 01/01/2020 mới có hiệu lực thi hành. 

Để tháo gỡ vướng mắc cho các Bộ, ngành và địa phương khi thực hiện các DA, nhiệm vụ quy hoạch sử dụng vốn ĐTC theo các quy định mới, Bộ Tài chính đã chủ động kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán cho các DA này.

Thứ nhất, việc quản lý, thanh toán vốn ĐTC nguồn NSNN bố trí cho các DA, nhiệm vụ quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN (hiện nay được quy định tại các Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 và số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018).

Thứ hai, riêng đối với nội dung hồ sơ tạm ứng, thanh toán: đến nay, pháp luật về ĐTC chưa có nội dung quy định điều kiện bố trí vốn cho công tác quy hoạch, Chính phủ cũng chưa ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch làm căn cứ để Bộ Tài chính hướng dẫn các nội dung về hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN bố trí các nhiệm vụ, DA quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Vì vậy, để tránh vướng mắc trong việc tạm ứng, thanh toán các nhiệm vụ, DA quy hoạch được bố trí kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2019, Bộ Tài chính đề nghị các chủ đầu tư căn cứ hồ sơ tạm ứng, thanh toán được quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất và thứ 2 điểm d mục 2 Chương II Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính để kiểm soát thanh toán cho đơn vị.

Thứ ba, các nhiệm vụ, DA quy hoạch sử dụng nguồn vốn ĐTC phải thực hiện chế độ báo cáo bổ sung vào các mẫu biểu tại Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ.

Kết thúc năm kế hoạch, việc quyết toán nguồn NSNN bố trí cho các nhiệm vụ, DA quy hoạch được tổng hợp vào số liệu quyết toán vốn đầu tư theo quy định về quyết toán NSNN tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN hàng năm.

Bộ Tài chính cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, khẩn trương hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương để triển khai thực hiện ngay trong năm 2019.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm