Thi hành án dân sự thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(PLO) - Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, năm 2016 còn là năm toàn Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) phấn đấu lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ kỷ niệm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ kỷ niệm

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, công tác THADS năm 2016 đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tích cực giải phóng nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt thi hành các vụ án lớn

Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS theo Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình, Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình, Kế hoạch, Quyết định của Bộ Tư pháp, công tác chỉ đạo, điều hành lĩnh vực THADS được lãnh đạo Bộ Tư pháp hết sức quan tâm.

Bộ đã ban hành Kế hoạch trọng tâm công tác THADS; tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật và củng cố, kiện toàn về công tác cán bộ, tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với những địa bàn có nhiều án hoặc còn nhiều hạn chế, kết quả thi hành án đạt thấp; tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt đối với những vụ án lớn, những vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng; yêu cầu các cơ quan THADS địa phương tập trung tổ chức thi hành án ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm công tác... 

Song song việc chấn chỉnh công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong nội bộ các cơ quan THADS, Bộ Tư pháp đã duy trì và tăng cường quan hệ phối hợp với các bộ, ngành liên quan. Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, năm 2016, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các cơ quan THADS căn cứ Kế hoạch công tác trọng tâm, Quyết định giao chỉ tiêu của Bộ, của Tổng cục xây dựng kế hoạch công tác THADS của địa phương mình, gửi lấy ý kiến của UBND cùng cấp và trình Tổng cục phê duyệt (đối với Kế hoạch của Cục), trình Cục phê duyệt (đối với Kế hoạch của Chi cục), có văn bản gửi Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức các đợt cao điểm về thi hành án, phối hợp chỉ đạo giải quyết đối với những vụ án lớn, phức tạp, kéo dài...

Đặc biệt là năm 2016, để bảo đảm kịp thời, sâu sát, quyết liệt, toàn diện trong công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, Tổng cục và Cục THADS 63 địa phương đã hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến và triển khai hệ thống tin nhắn SMS.

Không những thế, ngay sau khi kết thúc năm công tác 2016, ngày 07/10/2016, Tổng cục đã có Công văn yêu cầu các Cục trưởng Cục THADS các địa phương tạm giao chỉ tiêu cho các Chi cục và Chấp hành viên, bảo đảm không thấp hơn chỉ tiêu được giao năm 2016 trong khi chờ Quyết định giao chỉ tiêu chính thức của Bộ và của Tổng cục, đồng thời đề ra nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm công tác 2017. Điều này nhằm kiên quyết ngăn chặn hiện tượng buông xuôi và tâm lý nghỉ xả hơi, đầu năm “đủng đỉnh”, cuối năm “chạy chỉ tiêu”.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế

Nhờ vậy, tuy số việc và tiền thụ lý mới tiếp tục tăng so với năm 2015 (tăng 5,64% về việc và 14,74% về tiền), song các cơ quan THADS đã giải quyết xong số việc, tiền nhiều hơn về giá trị tuyệt đối (tăng 30.388 việc và trên 7.800 tỷ đồng) và vượt chỉ tiêu được giao cả về việc và về tiền (vượt 8,53% về việc và 3,74% về tiền). Công tác giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án liên quan đến tham nhũng, đến án tín dụng, ngân hàng được tập trung chỉ đạo hiệu quả và có tiến bộ. Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong THADS tiếp tục được quan tâm và ngày càng sâu, rộng. 

Công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ thì ngày càng hướng về cơ sở, góp phần tháo gỡ cơ bản những khó khăn, vướng mắc mang tính điển hình trong toàn Hệ thống và ngày càng được nâng cao về chất lượng. Công tác kiểm tra được đặc biệt chú trọng, tăng cường với phương châm kiên quyết xử lý nghiêm đối với các sai phạm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong toàn Hệ thống. Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận nêu trên, công tác THADS, hành chính năm 2016 cũng còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả chung của toàn Hệ thống. Chẳng hạn, số việc, tiền có điều kiện thi hành phải chuyển kỳ sau còn nhiều, nhất là về tiền; một số địa phương số việc, tiền chuyển kỳ sau không giảm mà còn tăng rất cao. Một số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu thi hành án xong về việc, về tiền và có 03 địa phương có kết quả thi hành án xong về tiền đạt dưới 16%. Kết quả thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm nhân chỉ đạt tỷ lệ 6,79% về tiền, vẫn còn lượng lớn tiền tồn tại các Trại giam, Trại tạm giam mà các cơ quan THADS chưa đến nhận...

Trước tình hình trên, công tác THADS năm 2017 xác định nhiệm vụ hàng đầu là hoàn thiện thể chế hướng dẫn thi hành Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các quy chế, thể chế nội bộ trong Hệ thống; nghiên cứu xây dựng Luật Thi hành án hành chính, các luật và nghị định có liên quan. Đồng thời, triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ THADS, hành chính được Quốc hội, Bộ Tư pháp giao. Hệ thống THADS cũng đạt mục tiêu phải kéo giảm số công chức vi phạm, đặc biệt là vi phạm nghiệp vụ THADS so với năm 2016 và đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện phương châm quản lý “hướng về cơ sở: Tổng cục hướng về các Cục, các Cục hướng về các Chi cục, các Chi cục hướng về các Chấp hành viên, Thẩm tra viên” để thực sự đi sâu, đi sát vào thực tiễn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động cũng như kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Chi cục, Cục hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng toàn Hệ thống sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm 2017!

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm