Thông báo điều chỉnh đấu giá quyền sử dụng đất

Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh điều chỉnh một số nội dung thông báo.

Căn cứ thông báo đấu giá quyền sử dụng đất số 06/TB-ĐG ngày 07/01/2021 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu 5, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong;

Căn Quyết định số 18/QD-UBND ngày 08/01/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Phong về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Phong về việc Phê duyêt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại khu 5, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình;

Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh điều chỉnh một số nội dung thông báo như sau:    

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá:

- Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh: Từ 07/01/2021 đến 16 giờ 30 phút 02/02/2021 (Trong giờ hành chính); 

- Tại Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Cao Phong: Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/01/2021 đến 16 giờ 30 phút 01/02/2021.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

- Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên;

- Số vòng đấu giá: 03 vòng.

5. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

-VPGD Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình: Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm