Thông báo thay đổi địa chỉ hoạt động, đăng ký doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế

Địa chỉ cũ: 191 A, Nguyễn Thị Thập, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Địa chỉ mới: 4/36A, ấp 2, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

GĐKHĐ số: 04/TP-ĐKHĐ ngày 24/06/2019

Tên chủ Doanh Nghiệp: Nguyễn Thanh Châu

Chứng chỉ hành nghề số: 1801/TP/ĐG-CCHN ngày 23/05/2017 

Đọc thêm