Thủ tướng Chỉ thị đẩy nhanh việc hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại

(PLO) - Ngày 1/6, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương. 

Chỉ thị nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp tại một số địa phương khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất, kinh doanh bình thường. 

Để tiếp tục làm rõ hiện trạng, phân loại các vấn đề để có giải pháp xử lý cụ thể theo đúng pháp luật và các cam kết quốc tế, đảm bảo an ninh trật tự và khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014, Văn bản số 3758/VPCP-KTTH ngày 26/5/2014 và các văn bản chỉ đạo liên quan về đảm bảo an ninh trật tự, giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có doanh nghiệp bị thiệt hại thành lập ngay Tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính đặt trong Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế để hướng dẫn chi tiết và giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền. 

Tổ công tác do một lãnh đạo UBND trực tiếp chỉ đạo, có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát tất cả các khâu trong quá trình giải quyết, xử lý, trong đó khẩn trương thống kê và phân loại thiệt hại theo từng quốc gia, mức độ, giá trị thiệt hại... và gửi các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại với thành phần gồm các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lãnh đạo UBND các địa phương liên quan để điều phối, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết thủ tục và hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này và các văn bản chỉ đạo liên quan, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vướng mắc phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm