Tiếp tục nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phải tiếp tục nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế mà Thủ tướng đã chỉ đạo “đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển”.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 13/1, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (CVĐCXDPL) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Vụ trưởng Nguyễn Hồng Tuyến đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo của Vụ cho biết, nhìn chung trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của dịch đã có những tác động trực tiếp tới tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ nhưng Vụ đã hoàn thành Kế hoạch công tác theo đúng tiến độ, thời hạn được giao. Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường trách nhiệm, kỷ cương trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, Chương trình hành động của Bộ, ngành Tư pháp.

Trong đó, đáng chú ý là xây dựng trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (gọi tắt là Luật sửa đổi một số điều của 9 Luật); tổ chức thành công Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Công tác triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, giúp giải đáp được nhiều khó khăn, vướng mắc cho bộ, ngành, địa phương. Công tác lập và thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tiếp tục được triển khai bài bản, chuyên nghiệp.

Theo dõi, đôn đốc sát sao công tác ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, ngành. Công tác thẩm định đề nghị dự án, dự thảo văn bản được Vụ triển khai bài bản, qua đó chú trọng đến chất lượng hồ sơ dự án, dự thảo văn bản đề nghị thẩm định, tiến độ thẩm định và bám sát nội dung thẩm định.

Tiếp tục nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế ảnh 1

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Vụ trưởng Nguyễn Hồng Tuyến đồng chủ trì Hội nghị.

Kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về kiểm soát thủ tục hành chính. Tham mưu triển khai có hiệu quả việc cải thiện điểm số, xếp hạng của Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo; Chỉ số này được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đánh giá tăng 6 bậc, góp phần nâng tầm hình ảnh và vị thế đất nước, mở ra nhiều cơ hội, tạo thế mạnh trong việc thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế…

Tuy nhiên, công tác theo dõi tình hình xây dựng, ban hành VBQPPL của bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, số liệu thu được chưa thực sự bảo đảm tính đầy đủ, chính xác. Công tác quản lý nhà nước về pháp chế với Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp chưa thật đột phá…

Vì vậy, trong năm 2022, Vụ sẽ tập trung tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật; tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL và Chỉ thị số 43/CT-TTg của Thủ tướng về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Tiếp tục tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV. Tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc Nghị định số 55/2011/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, đội ngũ người làm công tác pháp chế. Nghiên cứu đề xuất việc lập đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) để đáp ứng theo yêu cầu của thực tiễn. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định…

Lãnh đạo một số đơn vị trong và ngoài Bộ dự Hội nghị đều nhất trí đánh giá cao kết quả công tác đạt được của Vụ, đồng thời mong muốn tăng cường công tác phối hợp hơn nữa trong năm 2022, nhất là làm công tác tư tưởng, giữ chân cán bộ trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay. Một số ý kiến đề nghị Vụ nên quan tâm thêm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác thi đua khen thưởng, có giải pháp đảm bảo tính thực chất của đánh giá tác động chính sách…

Tiếp tục nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế ảnh 2

Quang cảnh Hội nghị.

Biểu dương các kết quả đạt được, những nỗ lực cố gắng của Vụ và vui mừng trước các đánh giá tích cực của nhiều đại biểu, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề cao tính chủ động, tích cực, linh hoạt trong công tác của Vụ, nhất là chia sẻ với những khó khăn khi khối lượng công việc nhiều, trong đó có nhiều công việc khó, có việc phức tạp, nhạy cảm. Nổi bật là tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật, triển khai bài bản Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL và Chỉ thị số 43; xây dựng trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua 1 Luật sửa 9 Luật, sửa đổi nhiều thông tư quan trọng về Thông tư 338, thông tư đánh giá thủ tục hành chính…

Nêu một số vướng mắc năm qua, Thứ trưởng đề nghị trong năm 2022, Vụ phải tiếp tục nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế mà Thủ tướng đã chỉ đạo “đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển”. Theo đó, tham mưu tổ chức thực hiện thật tốt Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản chỉ đạo liên quan, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, coi đây là lợi thế cạnh tranh của quốc gia; nghiên cứu tham mưu tiếp tục đổi mới quy trình lập pháp, lập quy như quy trình lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động, của nhân dân, quy trình thẩm định VBQPPL (nhất là trong bối cảnh thích ứng với dịch bệnh phải thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản), nghiên cứu ban hành Quy chế phối hợp trong xây dựng VBQPPL giữa các cơ quan ở Trung ương, bảo đảm quy trình chặt chẽ và kiểm soát được chất lượng.

Ngoài ra, trong sửa đổi, bổ sung Nghị định 55, Vụ cần sớm đề xuất chính sách mới để Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ báo cáo sửa đổi, có tư duy mới, cách tiếp cận mới trong điều kiện hiện nay. Thứ trưởng gợi ý, nên chăng duy trì tổ chức pháp chế ở một số sở, ngành như Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường…; có tính đến sự linh hoạt trong mô hình tổ chức pháp chế của các bộ, ngành.

Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Vụ như quan tâm nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ bằng nhiều con đường khác nhau qua đào tạo bồi dưỡng, học qua thực tiễn, kinh nghiệm của người đi trước, tổ chức tập huấn, tọa đàm, trao đổi. Cùng với đó, chú trọng tăng cường phối hợp công tác giữa các đơn vị trong và cả ngoài Bộ; tổ chức công việc một cách khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm