Tổng Bí thư nhận định về kết quả 30 năm đổi mới

(PLO) - Thành tựu và những kinh nghiệm, bài học đúc kết từ thực tiễn
30 năm đổi mới tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Ảnh minh họa từ Internet.

Ảnh minh họa từ Internet.

Trình bày Báo cáo của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. 

Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu “Dân giàu, nước  mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tổng Bí thư nhận định về kết quả 30 năm đổi mới ảnh 1
 
Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn

Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đồng thời, còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém, cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư khẳng định, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên CHXN của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm, bài học đúc kết từ thực tiễn tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Theo Tổng Bí thư, 5 năm tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ, thách thức. Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần đoàn kết một lòng, quyết tâm: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh tổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Gìn giữ hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Trong 5 năm tới, phải phấn đấu quyết liệt hơn, phát triển kinh tế nhanh, bền vững để sớm đạt được mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại cần nhận thức và thực hiện hiệu quả những định hướng lớn. Đó là, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. Xây dựng phát triển văn hóa, con người. Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, theo Tổng Bí thư, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN luôn gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhau; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là nòng cốt.

Đồng thời, văn kiện ĐH XII của Đảng cũng nhấn mạnh đến vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ XHCN; xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Đối với công tác xây dựng Đảng được đề cập trong văn kiện, Tổng Bí thư cho biết, 5 năm qua, thực hiện NQ ĐH XI, Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạt được những kết quả quan trọng, có tác dụng thúc đẩy đất nước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số việc chưa đạt mục tiêu NQ TƯ 4 khóa XI đề ra như tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn khó phổ biến trong phê bình và tự phê bình; một số cán bộ Đảng viên chưa tự giác nhìn nhận đóng mức khuyết điểm và trách nhiệm của mình trước những hạn chế, khuyết điểm trong công việc được gia.

Trên một số vấn đề, qua kiểm điểm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp từ TƯ đến cơ sở vẫn chưa làm rõ thực chất, mức độ nghiêm trọng của tình hình, xảy ra ở đâu, ai chịu trách nhiệm. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của Đảng và Nhà nước theo hướng đến cao hơn trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân chưa thực hiện được.

Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn.

Đánh giá chung, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng dù còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm đã làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Trong những năm tới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện NQ TƯ 4 khóa XI. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ TƯ đến cơ sở phải nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Tổng Bí thư cho rằng cần tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãn thổ của tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội…

Các văn kiện trình Đại hội là kết tinh ý chí, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, các Dự thảo báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế xã hội đã được thảo luận, góp ý nghiêm túc tại Đại hội đảng bộ các cấp và đã được công bố rộng rãi để lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, lực lượng vũ trang cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài.

Các  ý kiến đóng góp rất phong phú, quý báu, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, với đất nước. Ban Chấp hành TƯ đã tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng, bổ sung, hoàn thiện để các văn kiện trình Đại hội thật sự là kết tinh ý chí, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và giúp Ban chấp hành TƯ khóa XII nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo sau Đại hội.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm