Tổng cục Hải quan: Quyết tâm triển khai thành công công tác chuyển đổi số năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng cục Hải quan đã đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm triển khai thành công công tác chuyển đổi số năm 2024, đặc biệt là tập trung thực hiện chỉ đạo mới đây của Thủ tướng về chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan và Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Bộ Tài chính.
Cán bộ Hải quan đang làm nhiệm vụ. (Ảnh: Thái Bình)
Cán bộ Hải quan đang làm nhiệm vụ. (Ảnh: Thái Bình)

Tiến tới hải quan phi giấy tờ

Theo Quyết định 1254/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2024 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký mới đây, các mục tiêu quan trọng trong Kế hoạch là thực hiện hiệu quả Công văn số 245/TTg-KHTH ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyển đổi số có liên quan đến Tổng cục Hải quan nêu tại Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024 theo Quyết định số 837/QĐ-BTC ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã được phê duyệt tại Quyết định số 2854/QĐ-TCHQ ngày 20/11/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của tất cả cán bộ, công chức hải quan về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý nhà nước về hải quan.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm triển khai thành công công tác chuyển đổi số năm 2024. Theo đó, có 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể thực hiện để chỉ đạo của Thủ tướng về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan.

Đáng chú ý là, rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin theo hướng số hóa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan tiến tới phi giấy tờ trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, dần tiến đến chấm dứt việc yêu cầu người khai hải quan phải nộp chứng từ giấy thuộc bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan...

Thực hiện cửa khẩu số, cảng biển số

Đối với việc triển khai các nội dung trong Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã và đang tập trung thực hiện các thủ tục xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan. Đặc biệt, Tổng cục Hải quan phấn đấu hoàn thành xây dựng mô hình, quy trình nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu triển khai nền tảng cửa khẩu số trong phạm vi toàn quốc.

Cụ thể, nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc triển khai nền tảng cửa khẩu số. Báo cáo Bộ Tài chính phối hợp với UBND các tỉnh biên giới xây dựng quy hoạch tổng thể khu vực cửa khẩu biên giới đất liền trên cơ sở các quyết định quy hoạch cửa khẩu trên các tuyến biên giới đất liền Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng cửa khẩu thông minh và nhanh chóng số hóa thủ tục xuất nhập khẩu qua biên giới nhằm giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với triển khai nền tảng cảng biển số, Tổng cục Hải quan phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành xây dựng mô hình, quy trình nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu triển khai nền tảng cảng biển số trong phạm vi toàn quốc. Nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc triển khai nền tảng cảng biển số.

Đọc thêm