Cán bộ chủ chốt 63 tỉnh, thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 (Khóa XII)

(PLO) - Hôm qua (29/6), Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa XII của Đảng được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, TP, người học là cán bộ chủ chốt cấp huyện trở lên.

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7

Trong đó, tại Hà Nội, việc học tập, quán triệt Nghị quyết được trực tuyến đến 32 điểm cầu tại các quận, huyện, thị ủy và Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục Hải quan Hà Nội. Riêng tại quận Ba Đình, trực tuyến đến 14 điểm cầu tại các phường, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ cơ sở, bí thư chi bộ khu dân cư được học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn

Theo Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Quốc Vượng, các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành T.Ư thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Để các Nghị quyết T.Ư 7 đạt hiệu quả cao trong thực tiễn, ông Trần Quốc Vượng đề nghị sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu ba Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Đặc biệt, phải kiên quyết khắc phục “bệnh lười học” nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết, trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu nghị quyết, trao đổi, thảo luận.

Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt của bộ, ban, ngành liên quan trực tiếp tới ba lĩnh vực (cán bộ, tiền lương và bảo hiểm xã hội) cần có thêm các hình thức thảo luận, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu, phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng nghị quyết. Phải dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Quan tâm cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức

Đáng chú ý, theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, cấp ủy các cấp cần quan tâm đánh giá, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết, để có hình thức giải đáp kịp thời và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, cản trở việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết.

Ngay sau khai mạc, Hội nghị đã được nghe Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính giới thiệu chuyên đề Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27- NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28- NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Giới thiệu, quán triệt về Nghị quyết số 26-NQ/TW, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Nghị quyết đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trong đó, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống “chạy chức, chạy quyền”; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ... Đồng thời nhằm thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ giải pháp nêu trên, Nghị quyết đã xác định hai trọng tâm và năm đột phá.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính cũng phân tích, làm rõ thêm một số nội dung chủ yếu về thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ hiện nay và một số vấn đề nhằm thực hiện Nghị quyết có hiệu quả...

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng:

Có lộ trình thích hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng

Phát biểu bế mạc Hội nghị, dẫn lại yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng về việc khắc phục cho được tình trạng lười học nghị quyết, học qua loa, hình thức, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc lười học Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị. Việc lười học còn là nguyên nhân dẫn đến việc nói và viết không đúng nghị quyết.

Bởi vậy, ông Võ Văn Thưởng đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng cần triển khai thực hiện tốt việc tiếp tục học tập, quán triệt các nghị quyết cho số cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận, xác định các giải pháp cụ thể, có lộ trình thích hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm